Arkiv

Arkiv

Tirsdag den 24 maj 2011, kl. 19:00

Randers Cykelklub af 1910’s lokaler, Langvangen 6 8920 Randers NV

(Langvangen er beliggende i umiddelbar forlængelse af Ydervangen på den anden side af Mariagervej)

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslår Per Hansen.

2.     Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

3.     Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse *.

4.     Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse 2010-2020 *.

5.     Forslag, jf. § 4.

6.     Forlæggelse af budget til godkendelse *.

7.   Valg af formand Uffe Andersson afgår. modtager genvalg 

8.     Valg af medlemmer til bestyrelsen (Kirsten S. Nielsen og Conni Jensen afgår - begge modtager genvalg).

8.     Valg af suppleanter til bestyrelsen (Bettina Frandsen og Jan Rygaard afgår - begge modtager genvalg).

9.     Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Kvist og Jensen A/S statsautoriserede revisorer.

10.   Eventuelt. 

* Materiale udsendes forud for generalforsamlingen.

Vedligeholdelsesplanen kan ses her på hjemmesiden

Med venlig hilsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

05.11.2014

Bestyrelsen afholdt ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 04.11.2014, kl. 19:00

          Bestyrelsen

 Dagsorden

1. Velkomst, nyt fra formanden

Formanden orienterede om de almindelige løbende forretninger

2. Indlæg bestyrelsen

EB havde konstateret vold på en hængelås på brandbart containeren.

EB undersøger, om der kan skaffes en sikkerhedsanordning, der hindre slag mod lås.

3. Økonomi

Ejendommens økonomi ser rimelig fornuftig ud.

Bestyrelsen besluttede at lade de 2 firmaer, der allerede er tilknyttet projekt "Overvågning af fjernvarme" fortsætte arbejdet. Det betyder, at vi vil gøre brug af Randers VVS tilbud på nye ventiler og termostater. Ombytningen vil foregå forsommeren 2015.

Randers VVS har været leverandør til ejendommen siden dens opførelse i 1971. Randers VVS og Techem har arbejdet sammen siden installationen af de nye fjernaflæselige målere. Resultatet vil, når vi er færdige, være tilnærmelsesvis termostatstyret kedel og fremføring og tilgang til eget forbrug via nettet.

4. Gennemgang af forsikringstilbud

UA har rykket tilbudsgiver igen så sent som i dag. Vi har nu fået en kontaktperson.

5. Overdragelse af vejbelysning

Kommunen er underrettet om, at vi gerne vil overtage vejbelysningen. Vi har modtaget 2 fornuftige tilbud fra de 2 forespurgte firmaer vedr. ombygning og overgang til LED-belysning. Tilbuddene blev gennemgået. Vi afventer nu behandlingen af disse med de øvrige ejerforeninger 

6. Tinglysning af tillæg til vedtægter

Vi mangler stadig en del underskrifter. med udgangen af uge 45 overdrages papirerne til ejendomsadministrationen til videre foranledning.

7. Oplæg til budget 2015

Bestyrelsen gennemgik oplæg for budget 2015

8. Evt.

Bestyrelsen behandlede nogle indlæg fremsat af enkelte bestyrelsesmedlemmer.

9. Næste møde

09.12.2014, kl. 19:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.11.2014

Dørtelefon, ændring ved opkald

Der skal ikke længere trykkes 5 for at lukke op.

Når telefonen ringer, har du med det samme den i røret, som har trykket på opkaldsknappen.

Derefter som tidligere. Vil du have vedkommende ind trykker du #61

Bemærk, at det nu er muligt at døbe nummeret, så du kan se, at det er dørtelefonen, der ringer.

____________________________________________________________________________

06.10.2014

Så er ejendommen gået over til vintertid. Alle krukker og blomster, der skal overvintre, er kommet ind. Cigaretaffaldsboksene er tømt og vasket og efterladt papir er samlet op, og pavillonen er pakket sammen.

Der grilles og nydes en øl af de aktive

Nu kan den mørke tid godt komme, hvor vi kan sidde inde og drikke Cacao med flødeskum og spise kommenskringler.

Bestyrelsen siger tak for hjælpen og glæder os til sommeren 2015.

_______________________________________________________________

30.10.2014

Bestyrelsen har i aften afholdt bestyrelsesmøde. Fra bestyrelsesmødet kan følgende oplyses.

Der er problemer med udstødningen fra tørretumblerne. når de 2 maskiner kører, kan de ved specielle vindforhold ske det, at udstødningen går fra den ene maskine og til den anden. den "svageste" maskine melder derefter, at trævlesien skal renses. Fejlen har ikke noget på sig, men den medfører et driftsstop. Miele har meddelt, at de ikke kan gøre noget. Bestyrelsen vil undersøge, hvorledes udstødningsrøret kan ændres.  

Inden for de næste 3 uger vil mureren og tømreren se på facaderne for at finde de årsager, der er grund til at slagregnen slog mod vest siden og hvad der ellers er af småreparationer. Problemerne med duelort i skakterne ved 85 og 91 søges afhjulpet med yderligere dueværn. Samtidig går tømreren i gang med at opsætte altan aflukningerne.

Bestyrelsen har modtaget et tilbud fra INDU på vedligeholdelse af legepladsen. Der er nu snart gået 7 år, og vi skal selv overtage pladsen og vedligeholdelsen.

Bestyrelsen er ved at gennemgå et forsikringstilbud, vi har modtaget. Bestyrelsen har mange spørgsmål til opstillingen og dækningsområdet. Vi har derfor afsendt 25 spørgsmål til tilbuddet. Beslutning kan ikke umiddelbart tages.

Ejendommene har modtaget brev fra kommunen om, at de ikke længere vil betale for belysningen. Der påhviler ikke belysningspligt på kørselsarealerne. Bestyrelsen vil med de øvrige bestyrelser bestemme sig for, om vi skal nedlægge de høje lysmaster. Overtager vi masterne skal vi hurtigt have de forbrugsmæssigt dyre pærer udskiftet med LED-pærer. Dertil kræves nye lampehuse. Med hvad deraf kommer, vil udgiften sikkert ligge omkring 200.000 kr.

Bestyrelsen diskuterede fornyelsen af termostater på radiatorer. Bestyrelsen er kommet frem til, at vi bliver nødt til at revurdere den økonomiske del af projektet i forhold til valg af den rigtige termostat og videreudviklingen af vort mål, "Det intelligente varmesystem".

30.10.2014

På generalforsamlingen tilbød flere medlemmer at give en hånd med på pladserne.

Bestyrelsen inviterer derfor til vinterforberedelsesdag.

Lørdag den 04.10.2014, kl. 11:00 ved pavillonen

Vi begynder kl. 11:00 med at indsamle blomsterkrukkerne og placere dem for overvintring i den gamle renovationskælder i nordenden. Et arbejdshold bestående af 2 fra bestyrelsen har i de seneste uger  renoveret rummene, så de står friske og indbydende. 

Så skal pavillonen nedtages og i vinterhi. Vi kan i den anledning nævne, at til næste år forventer, at alle 4 pladser får hver sin pavillon.

Når arbejdet er overstået, byder bestyrelsen på en forfriskning til det arbejdende folk.

Vel mødt bestyrelsen

Lørdag den 04.10.2014, kl. 11:00 ved pavillonen

Vi begynder kl. 11:00 med at indsamle blomsterkrukkerne og placere dem for overvintring i den gamle renovationskælder i nordenden. Et arbejdshold bestående af 2 fra bestyrelsen har i de seneste uger  renoveret rummene, så de står friske og indbydende. 

Så skal pavillonen nedtages og i vinterhi. Vi kan i den anledning nævne, at til næste år forventer, at alle 4 pladser får hver sin pavillon.

Når arbejdet er overstået, byder bestyrelsen på en forfriskning til det arbejdende folk.

Vel mødt bestyrelsen

Udtagne billeder påbegyndt 29.09.2014

 Nedlagte containere januar 2014

Rullestue før ændring

____________________________________________________________________________________

19.04.2013

På grund af travlhed er indkaldelsen først nu tilgængelig på websiden. Vi beklager. Forsinkelsen har ingen indflydelse på generalforsamlingens lovlighed.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Skelvangsvej 79-95, Randers

Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95, 8920 Randers NV indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Tirsdag, den 23. april 2013, kl. 19.00

Randers Cykelklub af 1910's lokaler, Langvangen 6, 8920 Randers NV

(Langvangen er beliggende i umiddelbar forlængelse af Ydervangen på den anden side af Mariagervej)

Dagsorden:

1)   Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslår Per Hansen.

2)   Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

3)   Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse

4)   Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen 2010-2020 (godkendt 2010 - fremgår af

      foreningens hjemmeside www.skelvangen-blok2.dk)

5)   Forslag, jf. § 4.

Indkommet forslag fra Morten Grosbøl lejl 208.

Forslag om indretning af et småsløjdrum i et af de ledige kælderrum.

6)   Forlæggelse af budget til godkendelse

7)   Valg af formand (Uffe Andersson afgår – er villig til genvalg)

8)   Valg af medlemmer til bestyrelsen (Kirsten Stegger Nielsen & Connie Jensen afgår - begge 

      modtager genvalg).

9)   Valg af suppleanter til bestyrelsen

10) Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Kvist og Jensen A/S statsautoriserede   

      revisorer.

11) Eventuelt. 

Som bilag vedlægges årsrapport 2012 med budget for 2013 samt forslag til vedtægtsændring.

Med venlig hilsen

Per Hansen, advokat

19.04.2013

Varmeregnskab

Varmeregnskabet er nu ude. Vi vil prøve at få selve regnskabet pr. lejlighed som tidligere. Vi forventer at have filen fra den 15.05.2013. Der nu mulighed for at se det detaljerede varmeregnskab i kontortiden.

19.04.2013

Varmeregnskab

Varmeregnskabet er nu ude. Vi vil prøve at få selve regnskabet pr. lejlighed som tidligere. Vi forventer at have filen fra den 15.05.2013. Der nu mulighed for at se det detaljerede varmeregnskab i kontortiden.

________________________________________________________________________________________

Bestyrelsens beretning for året 2011

2011 var efter renoveringsplanen et spareår. Den negative egenkapital på omkring 300.000 Kr. skulle nedbringes. Ligeledes var der et budgetskred i forbindelse med de i 2010/11 udførte arbejder med døre og sikring af sokkel samt retablering af beplantning ved vest facaden, der skulle betales. Dette medførte en meget stram aktivitetsplan for året, så det var for det meste kun rent driftsmæssige opgaver, der blev gennemført.

På facaden på vestsiden opstod der en frostskade, hvor vi måtte udskifte nogle af de gule sten.

Da der som sagt mest er tale om almindelige daglige forretninger, skal jeg henvise til gennemgangen af årsregnskabet.

Ved udløbet af liesing aftalen med Miele valgte vi at udskifte maskinerne. Det viste sig at være en bedre aftale end den gamle, idet vi ikke skulle betale nedskrivningen over de første 5 år som ved den første liesing. Vi indbetaler herefter stort set det samme om måneden som i den gamle aftale.

Det viste sig samtidigt muligt at indkøbe en brugt strygerulle på 1,2 m for godt 5.000 Kr. Rullen, der er 5 år, havde fået et hovedeftersyn.

I forbindelse med opsætning og installering af de forskellige maskiner, har ejerforeningen betalt for de forskellige tilslutningsinstallationer.

Blok III har fået opsat molokker, det nye dag renovationssystem. Blok II har som bekendt i vedligeholdelsesplanen med, at vi skal gå over til dette system. I øjeblikket vil vi godt lige se erfaringerne fra blok III samt se, om der skulle dukke yderligere krav op om kildesortering.

I eftersommeren 2011 fremsendt Verdo et tilbud om at købe vores udendørsbelysning i alt 15 lamper for 130.000 Kr. Tilbuds konsulenten var imidlertid ikke i Verdo ved årsskiftet, og vi hørte ikke meget fra dem. I foråret fremsendte de så et tilbud på køb af lamper for de foreslåede 130.000 Kr. Vi skulle så liese lamperne tilbage for 30 år, hvorefter vi kunne købe dem for et symbolsk beløb. Strømmen skulle købes af ejendommen. Bestyrelsen har på baggrund af, at et lampehus koster omkring 1.500 Kr. fundet tilbuddet uinteressant, idet vi selv kunne forestå køb og opsætning for omkring 45.000 Kr. Overfor dette står Verdos tilbud med en omkostning på godt 500.000 Kr.

Afslaget resulterer i, at vi ikke i år kan have så meget fart på som tænkt.

I SU regi er samarbejdet karakteriseret ved, at man ikke rigtigt ved, hvad samarbejde er. Vi har netop oplevet, at blok I har valgt at skift Torben Jensen ud med anden entreprenør. Det betyder, at græsplænen mellem I og II fremover skal klippes fra hver sin side og til midten.

Blok II vil fremover i SU afvente andre blokkes beslutninger på den måde, at er der enighed om et forslag er vi med. Er der ikke enighed, er vi ikke med. Vi er nødt til at signalere for de andre blokke, at man ikke kan køre på frihjul. Beslutninger har konsekvenser, og vi, her tillader jeg mig at kalde os for de førende blokke, skal ikke altid være dem der tager slæbet og omkostningerne med administrationen.

Det betyder selvfølgelig, at vi stå i stampe herude. Vi har nu et tilbud fra ejeren af ”Huset” på 250.000 Kr.  

Det ville være dejligt, hvis vi kunne overtage grunden og bygge et nyt attraktivt og tidssvarende fælleshus med overnatningsmuligheder. Her vil vi gerne høre generalforsamlingens mening.    

I det forløbne år har vi haft flere problemer med de fremlejede lejligheder. Det er et voldsomt problem, at udlejerne ikke er bedre til at se deres lejere an. Vi ved, at det er svære tider, og at det også er svært at leje ud, men vi har f. eks. problemer med at lejerne støjer, er medansvarlige for graffiti på opgangene, anskaffer husdyr, som man jo jf. generalforsamlingsbeslutning ikke må have.

Problemet er desværre, at skal vi i boligretten med disse lejere, står vi måske overfor 3 års opslidende arbejde med en udsættelsessag, som vi måske ikke kan vinde alligevel. Måske er denne overhørelse af ejendommens vedtægter, et udtryk for den sædvanlige tagen let på love og regler.

Problemerne er helt til grin, når så nogle af de formastelige kommer og påberåber sig generet af andre, som heller ikke kan finde ud af det. Det store problem ligger hos bestyrelsen, for hvad skal man gøre, når der næsten ikke er noget at gøre.

Bestyrelsen må derfor bede alle både ejere, lejere og fremlejere være lidt mere opmærksomme på, at uden overholdelsen af de regler, som skal gøre det til at være her for os alle, ender det med at gøre det umuligt at styre forholdene. Engang kunne vi sige ”Blok II ikke blot et sted at bo”. Der var ikke tyrani, men stort set alle respekterede hinanden. Det værste er nok støjgenerne fra nattefolket, som ikke tænker på, at naboen måske skal tidligt op, eller at der er små børn, der er lagt i seng.

Også opgangene. Det er trist at se, at få timer efter at trapperne er vasket, ligger det halve af sandkassen på trapperne. En ting er synet, men sandet slider hårdt på terrazzoen. 

Det er bestyrelsens håb, at alle vil tage lidt mere hensyn både til hinanden, men også ejendommen. Ligegyldighed koster penge.

Til slut vil jeg gerne sende en tak for godt samarbejde med vore samarbejdspartnere, revisor S. Aa. Jensen, Advokat Per Hansen og ikke mindst vores administration med Mette Kastrup.

Også en tak til viceværten, John Jensen og Inger Jacobsen, som med et smil og en sang tager trapperne.

Tak til bestyrelsen for året der gik. Rasmus Bjerring har valgt at stoppe i bestyrelsen. Rasmus har været lidt af en altmuligmand, og jeg siger dig tak for indsatsen.

Med dette vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens behandling.

08.03.2012

Der har været nogle problemer med stabiliteten på de elektroniske nøgler.

Vi har haft kontakt med Salto, og de siger, at der ikke under normalt brug må opstå fejl. Systemet skulle stadig være et af de mest driftssikre på markedet.

Ved næste fejl vil vi opdatere nøglen og sende logen til Salto, som så vil analysere nøglen.

Ejeren vil i de tilfælde få en ny nøgle.

Salto giver følgende forbrugervejledning: "Tryk ikke brikken mod anlægget. Sørg blot for, at

den er placeret rigtigt i cirklen og låsens frigivelse skulle herefter ske. Det er altså forkert, hvis man har et dybere hul i brikkens center".

Generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95

              8920 Randers NV

Vedr.: Generalforsamling, Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95

Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95, 8920 Randers NV indkalder hermed til generalforsamling

Tirsdag den 17.04 2012, kl. 19:00

Randers Cykelklub af 1910’s lokaler, Langvangen 6 8920 Randers NV

(Langvangen er beliggende i umiddelbar forlængelse af Ydervangen på den anden side af Mariagervej)

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslår Per Hansen.

2.     Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

3.     Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.

4.      Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen 2010-2020*. Godkendt 2010.

5.     Forslag, jf. § 4.

6.     Forlæggelse af budget til godkendelse.

7.     Valg af formand. Valget foretaget i 2011. Punktet udgår

8.     Valg af medlemmer til bestyrelsen (Rasmus Bjerring og Erik Bilde afgår - begge modtager genvalg).

9.     Valg af suppleanter til bestyrelsen (Bettina Frandsen og Jan Rygaard afgår - begge modtager genvalg).

10.  Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Kvist og Jensen A/S statsautoriserede revisorer.

11.  Eventuelt. 

På baggrund af henvendelser foreslår bestyrelsen at købe en garage beliggende i sydenden af blokken for henstilling af knallerter og motorcykler.

Købet skal finansieres via brugerbetaling. Købspris ca. 52.000 kr.

* Kan ses på ejendommens hjemmeside www.skelvangen-blok2.dk

Med venlig hilsen

p.b.v.

Uffe Andersson

Askebægre

Bestyrelsen har netop afsluttet opsætningen af nye askebægre. De er placeret til venstre ved alle opgangsdøre.

Bestyrelsen beder om, at man benytter sig af askebægrene og ikke kaster skod i bede og på sti. Askebægrene

skulle gerne højne indtrykket af blok 2.

Ny udendørs belysning

I disse dage er vi ved at indgå aftale med Verdo om at sælge udendørsbelysningen til Verdo. Man har i de sidste par

uger kunnet se de nye lampeskærme, der giver et bedre udkast mod sti og brandvej. Årsagen til aftalen er dels at kviksølvpærer skal udgå af salget i 2015. De nye lamper er monteret med LED pærer. Ledpærerne giver samtidig en 

besparelse i forbruget. 

Salget indbringer foreningen 130.000 kr. Vi leaser derefter den nye belysning for 30 år.  

01.01.2012

Ejerforeningen ønsker alle beboere og ejere og samarbejdspartnere et godt nytår med tak for året, der gik.

På grund af en systemfejl, der kan medføre, at man ikke kan lukke sig ind

skal alle elnøgler opdateres inden 01.02. Venligst benyt kontortiden den

09.01 og 23.01 18:30 - 19:00, så du ikke pludselig står på gaden en mørk nat.

Vi beklager de gener, opdateringen medfører.

18.08.2011

De nye vaskerier er nu installerede. Den nye strygerulle på 1.4 m vil blive opsat her sidst i august.

02.07.2011

Den 5/7 og 6/7 er vaskeriet som omtalt lukket. De gamle maskiner udskiftes og nye opsættes. Procedurerne er stort set identisk med de gamle,

men når omskiftningen er færdig vil der være en demonstration ved en servicemedarbejder fra Miele.

Demonstration af de nye maskiner finder sted onsdag d. 6. juli kl. 16.00 - 17.00. Det er kun for at vise programmerne i maskinerne.

Der er fine brugerskilte med. Betalingen er det samme.

Den nye strygerulle bliver leveret senere, formodentlig i begyndelsen af august.

08.06.2011

Garager

Så er Garagelauget "Skelvangen" endelig igang med bygeriet. Da der var flest tilmeldte i Blok II, blev det vedtaget, at den 1.

skulle bygges for enden af vores sydgavl. Arbejdet forventes at vare ca. 14 dage og kan medføre visse gener for trafikanterne.

Formodede pyromanbrande

I Randers har der den seneste tid været et antal brande, der kan være påsat af en eller flere pyromaner. Vi skal ikke male fanden på

væggen, men forholde os til ikke at gøre tingene nemmere.

Beboerne bør derfor iagtage om der er luskere eller ting, der ikke plejer at være der. Det er derfor vigtigt, at der ikke ligger papir eller andre

brandbare ting, hvor de ikke skal være. Samtidig indskærpes det, at indgangsdørene ikke må blokeres. Dørene skal holdes lukkede.

Ser du en dør stå åben, så luk den venligst.

Bestyrelsen har indgået ny leasing aftale med Miele om nye vaskerier.

Bestyrelsen har netop indgået aftale med Miele om nye vaskerier. Der vil således i den næste måneds tid ske en opsætning af 3 nye vaskemaskiner,

2 tørretumblere, 1 ny kortindlæser samt serviceeftersyn.

Samtidig viste det sig muligt at erhverve 1 ny strygerulle på 1,20 meterfor 5.000 kr. excl moms. Den er ganske vist brugt, men kun 10 år gammel,

modsat vores små på 40 år. Rullen vil være efterset, når vi modtager den.

Målet er, at vi skulle opnå en besparelse på små 10.000 kr./år i mindre forbrug på vand og el.

Nøgler til fremlejede lejligheder

Denne besked er rettet til ejerne af de fremlejede lejligheder

Husk at bestille elektroniske dørnøgler til din nye fremlejer. I kan risikere, at vi har nedlagt den

gamle nøgle ved den tidligere lejers fraflytning!

01.04.2011

Varmeregnskaber

Varmeregnskaberne er nu udsendt. Pas på. Afregningen er ikke normal, idet den denne gang dækker

fra 01.09.2009 - 31.12.2010. Evt. klager bedes rettet til enten Techem eller administrationen.

Spar er trumf

Som nævnt er renovering 2010 nu overstået. Det vil samtidig sige, at vi har brugt alle pengene frem til 2015.

Vi skal derfor være uhyre økonomiske og spare, hvor vi kan, således at vi ikke skal sætte fællesudgifterne op

med mere end de 2 % vi satte op med til nytår og andelen af lånet, som påbegyndes tilbagebetalt 01.04.2011.

Som nævnt på generalforsamlingen sidste år, ville vi lave renoveringen til samme månedlige afdragspris, som det

gamle lån, der udløb. Helt kunne vi ikke holde det. Det blev for de store lejligheder ca. 40 kr. dyrere, så vi ender

på ca. 301 kr.

Hvad der er en stor belastning på budgettet er vand, renovation og bortledningsafgifter samt prisen på den lille pakke

i YouSee pakken.

Man vil derfor opleve, at vi vil trække ting, så lang tid som forsvarligt og bede beboerne vente med alt ikke absolut 

nødvendigt. 

Næste åndehul er, når 2006 lånet udløber. Det vil give lidt bedre økonomi. Samtidig må vi påregne, som omtalt i

Vedligeholdelsesplanen, at det ikke vil vare mange år før affaldsskakterne lukkes og affald skal bæres ned til

affaldsøerne til de såkaldte molokker. Det vil give et pænt nedslag i renovationsomkostningerne. 

Smøring af vinduerSmøring af

Nu kommer tiden, hvor vinduer og altandøre skal pudses efter vinteren og forårets sandstorme, Derfor skal beboerne

sørge for at få vasket rammen godt af så sandkornene også kommer ud af alle rammedelene. Efterfølgende skal

alle smørehuller og bevægelige dele smøres med syrefri olie. Det er meget vigtigt at få smurt, ellers er vinduerne ikke tætte

og håndtagene går dårligt besværligt og med en lyd, som skulle der ligge en sæk søm inde i rammen.

Henvendelser til bestyrelsen

Nu er tingene ved at være på plads efter den store renovering 2010, og vi skal nu til at vende tilbage

til normale tider igen.

Opmærksomheden henledes derfor på, at alle henvendelser til bestyrelsen f.eks. vedr. ændring af telefonnumre til

døropkald og oprettelse af nøgler skal foretages i kontortiden mandage i lige uger 18:30-19:00.

Eneste undtagelser herfra er sprængte vandrør og stoppede faldstammer. 

_____________________________________________________________________________________________________

Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95, 8920 Randers NV indkalder hermed til generalforsamling

Tirsdag den 24 maj 2011, kl. 19:00

Randers Cykelklub af 1910’s lokaler, Langvangen 6 8920 Randers NV

Dagsorden og regnskaber er udsendt

23.12.2010

Arbejdet med instalering af elektroniske dørlåse er ved at nærme sig sin slutning. Opgang 85 er igang og fungerer efter hensigten.

Desværre har det været svært for låsesmeden at få tidsplanen til at gå op. Vi har derfor aftalt at arbejdet skal være færdigt i løbet af januar måned.

Bestyrelsen sender foreningens medlemmer, beboere og samarbejdspartnere en god og glædelig jul med tak for året der gik samt et godt og lykkelligt 2011.

Bestyrelsen

Blok II

19.09.2010

Husk!!!

Virker din nøglebrik ikke, er det sandsynligvis fordi, den ikke er opdateret.

Dockingstationen/opdateringsstedet finder du i den udendørs kælderskakt ved opgang 85.

Den 4-kantede rustfrie plade har et rundt anlæg, der minder om det på din dørlås.

Sæt nøglen i og efter 2 sekunder er nøglen opdateret. Prøv den evt. af med det samme på

kælderdøren.

24.07.2010

Udskiftning af indgangsdøre og låsesystemer

Arbejdet med udskiftning af indgangsdørene og montering af nyt låsesystem er nu godt igang.

Vi er startet i opgang 79 og 95. Her mangler kun røgskumningen.

Herefter vil der blive monteret dørklokke og navneskilt, og fodtrin.

Arbejdet er beregnet til at skulle ligge stille i  29-30-31 aht afsløringen af ukendte børnesygdomme. Vi skulle jo nødigt opleve, at låsesystemet brød sammen. Imidlertid har der ikke været nogen afbrydelser eller andre generende kvaler, og vi er klar til at fortsætte efter ferien.

Opmærksomheden henledes på, at der ikke må klistres eller sømmes på ydersiden af de nye døre. Julekranse og anden udsmykning må ophænges i silkebånd og fastgøres med tape fra indersiden.

Efter montagen i lejlighederne er færdig påbegyndes udskiftningen af låse til kælder og indgangspartierne.

Dørkrogene bliver ikke isat igen, da de trækker dørene skæve. Med ibrugtagningen af indgangspartierne vil dørene være låst døgnet rundt. Dette selvfølgelig for at opnå den nye og fulde sikkerhed nøglesystemet giver os. Man bedes kontakte sit forsikringsselskab og underrette om sikkerhedstiltagene. For nogen vil det måske kunne få indflydelse på præmien.

De to opgange har vis, at man kan lave en 8 dørsopgang på en dag medens en 12 dørsopgang laves over 2 dage. Der udleveres 3 nøgler til dørene. Er der nogen, der har aftale om at naboen ser efter ens lejlighed eller har en nøgle liggende, kan vi klare det ved at give naboens nøgle adgang til ens lejlighed. Derved spares en reservenøgle. Med det nye system er vi istand til at se, hvis det er påkrævet, hvem der ubuddent går ind i en anden lejllighed.

Lokalcenter Borupvænget er underrettet og får udleveret nøgler i det omfang, der er brug for det.

Ønsker man at beholde sin gamle låsecylinder, skal man afmontere den den dag døren udskiftes.

Vær opmærksom på, at der endnu de næste par år er brug for den gamle mærkede rukonøgle bl.a. til vaskeriet og vaskelåsene.

24.07.2010

Uorden i pulterrummene i kælderen

Foranlediget af en bruger har vi kikket ind i nogle pulterrumsområder. Og, ja; - vi må konstatere, at der mange steder flyder udenfor rummene på fællesarealerne, så det næsten ikke er til at komme frem. Områderne skal være frie for hensatte effekter. Efter sommerferien, kan det blive nødvendigt, at rydde op på ejendommens initiativ, hvis man ikke selv er opmærksom på uhensigtsmæssigheden.

Specielt i kælderrum 12 er der grund til oprydning. Når ejendommen rydder op rydder det overtallige i affaldscontaineren.

13.02.2010

Fra Flemming Scrøder Nielsen, opg 83 har vi modtaget følgende

         Synes du lige som jeg at de nye vandure ikke er et kønt syn.

Så er dette en løsning. Skærmen er i slebet rustfrit stål og med 155mm. mellem

rør så den passer på de fleste blandingsbatterier og fjernes med et snuptag for nem aflæsning.

Ligner din installation denne er det muligt at bese og evt. bestille en. Skærmen laves kun på ordre. Leveringstid aftales da den afhænger af mængde af bestillinger.

Ved interesse kontakt 86431439

                         FØR                                                 EFTER

Generalforsamling for året 2009 afholdes tirsdag den 6.4.2010, kl. 19:00

Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95

              8920 Randers NV

Vedr.: Generalforsamling, Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95

Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95, 8920 Randers NV indkalder hermed til generalforsamling

Tirsdag den 06 april 2010, kl. 19:00

Randers Cykelklub af 1910’s lokaler, Langvangen 6 8920 Randers NV

(Langvangen er beliggende i umiddelbar forlængelse af Ydervangen på den anden side af Mariagervej)

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslår Per Hansen.

2.     Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

3.     Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse *.

4.     Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse 2010-2020 *.

5.     Forslag, jf. § 4.

6.     Forlæggelse af budget til godkendelse *.

7.     Valg af medlemmer til bestyrelsen (Rasmus Bjerring, Erik Bilde afgår - begge modtager genvalg).

8.     Valg af suppleanter til bestyrelsen (Bjarne Hansen og Jan Rygaard afgår - begge modtager genvalg).

9.     Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Kvist og Jensen A/S statsautoriserede revisorer.

10.   Eventuelt. 

* Materiale udsendes forud for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

          Bestyrelsen

Skelvangen-Blok2.dk © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use

15.05.2010

Oven på generalforsamlingen er vi nu kommet så langt, at håndværkerne er begyndt at tage mål til de forskellige elementer. Der har været 2xopmåling af dørene, for at vi ikke skal løbe ind i problemer senere og dørene er nu bestilt. Arbejdet med udskiftningen af dørene vil begynde umiddelbart før sommerferien, således at vi har 1-2 opgange vi i sommerferien kan dyrke børnesygdommene i. Efter sommerferien tager vi så rigtigt fat.

Verdo begynder primo juni at opsætte elementer for dørlåsene.

12.02.2010

Husk Informationsmødet på tirsdag den 16.02.2010, kl. 18:30 Randers Cykelklub om den nye 10 årsplan.

Specialister er til stede og kan demonstrere dørlåse, døre og situationen om isolering.

Husk tilmelding aht smørrebrød.

Mvh. Bestyrelsen

14.01.2010

Alle ønskes hermed et godt nytår.

14.01.2010

Forstyrrelser på internettet og telefonien

Der har nu siden begyndelsen af november 2009 været temmelig mange forstyrrelser på internettet og telefonien. Uffe Andersson har flere gange haft fat i support hos YouSee

uden det af den grund er blevet bedre. Den 14.01 har der imidlertid været så mange udfald, at det mere var et under, når man var på end,hvis man ikke var det. Et tjek på Ping viste, at 50% af signalerne ikke går igennem.

Jeg har derfor bedt en overordnet i Kundeservice om, at nu må de få gjort noget ved problemet. det koster os penge, at systemerne ikke virker. Jeg har samtidig varslet, at der må ydes en kompensation for de manglende signaler.

YouSee siger, at de har noteret fejlen i dag, og oprettet den i deres teknik afdeling. Fejlen skulle bero på noget signalstøj, at der skal nogle opdateringer til, og at man umiddelbart ikke kan finde fejlen. Jeg har accepteret problemstillingen, men hvis ikke det virker fra 01.02.2010 vil vi kontakte telestyrelsen.

Det vil være en stor hjælp, hvis alle ringer ind på 80804040 bredbånd og lufter deres harme over de manglende signaler

14.01.2010

Møde for fastlæggelse af den nye 10 års plan

Tirsdag den 16.02.2010 kl. 18:30i Randers Cykel Klubs lokaler afholdes møde vedr. fastlæggelse af den nye 10 års vedligeholdelsesplan.

Foreløbigt program

1. Velkomst

2. Ejerforeningen er vært for 2 stk. smørrebrød og en ostemad, sodavand eller øl

3. Formanden redegør for ejendommens tilstand

4. Foreslåede projekter, gennemgang ved den enkelte leverandør

5. Vedtagelse af oplæg, som overleveres til endelig vedtagelse på generalforsamlingen i april

6. Evt.

Materiale vil blive udsendt primo februar.

Af hensyn til bestilling af smørrebrød er der bindende tilmelding.

Generalforsamling 2008 afholdt tirsdag den 2009.04.21.

___________________________________________________

Referat fra Generalforsamlingen 2009-04-21

År 2009, den 21. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95, Randers (Blok 2) i Randers Cykelklub af 1910’s lokaler, Langvangen 6, Randers.

Til stede var ejerlejlighedsejere, foreningens formand Uffe Andersson (UA), bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Stegger Nielsen, Rasmus Bjerring, Connie Jensen og Erik Bilde, statsaut. rev. Svend Åge Jensen (SÅJ) samt administrator, advokat Per Hansen (PH).

UA bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog PH valgt som dirigent og referent.

Ad 1. Valg af dirigent og referent:

Der fremkom ikke andre forslag til valg af dirigent og referent, hvorefter PH overtog ledelsen af generalforsamlingen. Han konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og indkaldte eventuelle fuldmagter. Der indkom ingen sådanne.

Herefter var 16 ejerlejlighedsejere med et samlet stemmeberettiget fordelingstal på 2.186/10.000 repræsenteret.

Ad 2. Aflæggelse af årsberetning:

UA aflagde en udførlig årsberetning om foreningens drift i 2008, se vedhæftede manuskript.

Beretningen drøftedes, hvorefter den godkendtes.

I forbindelse med beretningen vedrørende 2008 kom UA også ind på den forestående opsætning af postkasser i henhold til de nye regler. På foranledning flere af de mødte drøftedes endvidere behovet for at forny beplantningen langs ejendommens facade.

Ad 3. Forelæggelse af årsrapporten for 2008 til godkendelse:

SÅJ gennemgik regnskabet for 2008, som udviste et driftsoverskud på kr. 52.452. Bestyrelsen foreslog overskuddet overført til 2009.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål til regnskabet, hvorefter regnskabet godkendtes.

Samtidig besluttede generalforsamlingen at overføre årets overskud til næste år.

Ad 4. Vedligeholdelsesplan:

UA gennemgik status på den vedligeholdelsesplan for årene 2000 - 2010, som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december 2000. Bortset fra maling af kælderen var vedligeholdelsesplanen gennemført.

Bestyrelsen vil i løbet af efteråret 2009 udarbejde forslag til en ny vedligeholdelsesplan som forelægges medlemmerne på en generalforsamling. UA oplyste, at dette forslag ville indeholde en udskydelse af maling af kælderen til 2010, og anlæg af et dræn langs ejendommens kælder allerede i 2009. Udgiften til drænet var indregnet i bestyrelsens budgetforslag, som behandledes under dagsordenens pkt. 6.

Ad 5. Forslag:

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

Ad 6. Budget for 2009:

SÅJ forelagde bestyrelsens forslag til budget for 2009.

Det balancerede med kr. 1.171.693 og udviste et overskud på kr. 37.000, baseret på en forhøjelse af á conto betalingerne fra medlemmerne i forhold til 2008 på ca. 5 %. Der var budgetteret med udgifter til anlæg af et dræn, jf. pkt. 4 oven for.

Vandudgifterne indgår ikke i dette budget, men udgår til selvstændigt vandregnskab.

Budgetforslaget blev vedtaget.

Ad 7. Valg af formand:

UA afgik, da hans to-årige valgperiode udløb. Han erklærede sig villig til genvalg.

Der fremkom ikke andre forslag, hvorefter UA var genvalgt.

Ad 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Stegger Nielsen og Conni Jensen var på valg, men erklærede sig villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg af de nævnte.

Der fremkom ikke andre forslag.

Bestyrelsen består herefter af:

Uffe Andersson (formand – valgt 2009 for 2 år)

Rasmus Bjerring (valgt 2008)

Erik Bilde (valgt 2008)

Kirsten Stegger Nielsen (valgt 2009)

Connie Jensen (valgt 2009)

Ad 9. Valg af suppleanter:

Som suppleanter valgtes:

1.      Bjarne Hansen

2.      Jan Rygaard

Ad 10. Valg af revisor:

Som revisor valgtes Revisionsfirmaet Kvist & Jensen A/S.

Ad 11. Eventuelt:

Under eventuelt drøftedes forskellige forhold, herunder bestyrelsens arbejde med et web-site for medlemmerne.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer, som har e-mail til at oplyse deres e-mail adresser, således at bestyrelsen fremover kan kommunikere med dem pr. e-mail.

Generalforsamlingen afsluttet.

Som dirigent:                       Som formand:

Per Hansen                         Uffe Andersson

(Sign.)                               (Sign.)

Formandens beretning

Året 2008 var lidt specielt for ejerforeningen, idet vi på den ene side fulgte vedligeholdelsesplanen og holdt et stille opsparringsår,

men samtidig på den anden side satte større arbejder igang med udskiftning af målere på varme og koldt- varmt vand samt ændring

af afregningsmetoden for alt forbrug af varme og vand.

Udover at udskiftningen var et led i Techems udfasning af hårnålfordampningsrørerne, medfører afregningsmetoden også, at vi

kan foretage en mere retfærdig fordeling af forbrugsomkostningerne end tidligere baseret på priser og det reelle forbrug. Udskiftningen

har også den fordel, at aflæsningen kan foregå ved fjernaflæsning. Vi er derfor ikke længere afhængig af, at beboeren er hjemme på

aflæsningstidspunktet. 

For dækning af lovligheden i projektet afholdtes 2 ekstraordinære generalforsamlinger, der begge gange viste opbakning til forslaget.

Bestyrelsen skal beklage, at det trods stor ihærdighed ikke lykkedes at regne 100% ud pr. lejlighed, hvad omkostningen ville blive.

Nu er efter nogle justeringer prisen bekendtgjort og udsendt. Betalingerne er påbegyndt og i begyndelsen af maj, skal vi have et

møde med Per Brogaard, Sydbank vedrørende restlånet.

I slutningen af året bestilte vi i samarbejde med de øvrige ejerforeninger køb og opsætning af postkasser. Omlægningen skyldes en

folketingsbeslutning i forb. m. vedtagelse af ny Postlov. Opsætningen er netop påbegyndt og så snart betonen er hærdet, vil vi

starte udlevering af nøgler samt trykning af navneskilte. Hver opgang vil blive indbudt til denne seance i nærmeste fremtid.

Har man problemer med at hente sin post, kan formanden kontaktes.

Begge arbejder er ikke forudset i indeværende Vedligeholdelsesplan. Dette er årsagen til, at man desværre selv må til tegnebogen

for at betale.

Den sidste store opgave bestyrelsen satte i gang var legepladsen. I TV2 reklamer har man kunnet se, at man kunne få en spon-

ceret legeplads. Bestyrelsen skal derfor bede om generalforsamlingens tilgivelse, idet vi ikke har rejst forslaget her på generalfor-

samlingen. Det skal dog ses i sammenhæng med, at det var sidste chance for i en nærmere fremtid for at få legepladsen. Udgifterne

for det årlige tilsyn og vedligehold er optaget i 2009 budgettet. Ejerforeningen kan efter 7 år overtage legepladsen for 3.000 Kr., da

skattelovgivningen ikke giver mulighed for at overdrage den kvit og frit. Men det ender med, at vi får overdraget den i 2016.

Ordningen skal samtidig ses som et sikkerhedstiltag, idet man ikke må have en offentlig legeplads, der ikke er godkendt af myndighederne.

Sand og redskaber opfylder betingelserne og forsikringsmæssigt er tingene på plads og i orden.

Jeg ved godt, at der er nogen, der driller os og siger, at det er en dyr løsning. Men som alt andet i denne ejerforening, så kører vi også i

dette tilfælde efter reglerne. 

Ellers er året gået med almindeligt løbende sager. Vi må dog formode, at vi skal se på en eller anden løsning for stue-og gavllejlighederne

mht. isolering, idet der er væsentlige trækgener ved gulvet og kuldebroer på de indvendige gavlvægge.

Også den uvendige belysning, må vi formode, er ved at trænge til nye kabler. det har flere gange vist sig meget svært at finde årsagsfejlene,

når elektrikkerne har skullet reparere.

Den sidste fejl mellem jul og nytår viste sig dog at være et af gyngens ben,der var slået ned i kablet. Kablet havde en omvej, der ikke var nem

at forudse, idet jo den korteste vej mellem 2 punkter er den direkte.

På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at Qpark skulle holde øje med brandvejen. Der er faldet en hel del afgifter, men endnu ikke nok til,

at de unge mennesker respekterer parkeringsforbudet. Der er håb om, at flere ejerforeninger går med i ordningen, hvilket vil betyde flere besøg

af vagterne.

I SU, ejerforeningernes samarbejdsudvalg går det rimeligt lige i øjeblikket. Alle 7 blokke er med. Vi er i øjeblikket ved at se på en renovering og

omlægning af den store P-plads. Arbejdet skulle gerne tage sin begyndelse i efteråret.

Vi har prøvet at købe grund og det gamle fælleshus. Dette lykkedes ikke i første omgang. Det var planen at bygge en ny stor og up to date 

forsamlingsbygning med gode toiletfaciliteter og køkken. Dertil skulle der være4 dobbeltværelser, som beboerne kunne leje særskilt eller sammen

med lokalerne.

Om garagerne kan vi sige, at der nu er givet tilladelse fra Randers kommune, Teknisk Forvaltning. Der har været et møde i Garagelauget. Dette

for at forberede et kommende og udbyggende møde. 

Samtidig med at der udleveres nøgler til postkasserne, vil der også blive udleveret nye nøgler til de to storskralds containere. Vi oplever desværre,

at alt for mange uvedkommende læsser ind i dem. 

Jeg vil gerne på Ejerforeningens vegne sende vor tak for samarbejdet i 2008 til statsautoriseret revisor Svend Aage Jensen, Kvist & Jensen og

advokatfirmaet og ejendomsadministrationen Hansen / Sønderby & Co. samt vor daglige administrator Mette Kastrup. Endvidere sender vi

anlægsgartner Torben Jensen, vore øvrige samarbejdspartnere og håndværkere en tak for samarbejdet i året der gik.

En særlig tak sender vi til vicevært John Jensen og Erik Bilde med anerkendelse af det udførte arbejde, der ikke altid er lige sjovt at udføre.

Sidst men ikke mindst en tak til den øvrige bestyrelse for jeres energi og ivrighed i arbejdet med at få denne ejerforening til at fungere på

moderne og tidssvarende vilkår.  

18.02.2010

Garager

Det ser nu ud til, at der kommer skred i garagebyggeriet. Garagelauget havde torsdag møde med Arbejdernes Landsbank vedr. financieringen.

Der vil blive indkaldt til møde og indmeldelse i Garagelauget inden for de næste 14 dage.

30.12.2009

Vedligeholdelsesplan 2010-2020

Så er vi ved at være færdige med oplægget til ny vedligeholdelsesplan. Vi mangler i øjeblikket kun prisen på og forslagene til isolering.

Bestyrelsen vil indkalde til orienterende møde sidst i januar eller først i februar 2010. Man kan dog allerede nu se planen under punktet "Vedligeholdelsesplan"

12.12.2009

Beboerne har nu modtaget deres forbrugs regnskab og 2008/9 er nu opgjort.

Nogen er godt tilfredse og nogen har brugt en del mere end forventet. selv om der er elektronisk overvågning og man i programmet

kan spore evt. fejl,er det alligevel nødvendigt at man aflæser sit forbug hver måned mindst 4 gange i fyringsperioden.

Til det formål har vi lavet et skema, som kan anvendes. Skemaet er opbygget i regneark og vil med det samme vise den faktiske situation.

Da vi ikke kan lægge filen på denne side, kan den fås ved at kontakte os. Gå ind under rubrikken "Kontakt". Skriv i mailen, at du gerne vil have

filen tilsendt. Så sender vi filen til dig. 

23.9.2009

Bestyrelsens oplæg til vedligeholdelsesplan 2010 ligger nu næsten færdig under "Vedligeholdelsesplan".

Her er oplistet ejendommens samlede funktioner. Priserne vil blive fremlagt, når vi til sin tid skal gennemgå planen. 

25.07.2009

På foranledning af nogle frække tricktyverier skal bestyrelsen henlede opmærksomheden på, at der ikke sendes håndværkere eller andre besøgende til lejlighederne andet end formanden eller et andet bestyrelsesmedlem har adviseret om hvad det drejer sig om, hvem det er samt tidspunkt.

Bestyrelsen skal advare om, at tricktyvene under dække af, at de skal ind for at kontrollere - installationer, varme, vand eller telefon - forvirre beboeren så meget, at de ikke ser, at der er nogen, der smutter forbi og ind i stuer eller soveværelse, medens den første afleder opmærksomheden i et af lejlighedens øvrige rum.

Husk altid, at her i Blok II, vil formanden normalt  altid ledsage håndværkeren, når vi har besøg.

30.12.2009

Tøm postkasser

Man bør have brandfaren i frisk erindring, så derfor venligst tøm postkasserne for post inden nytårsaften. postkasser til tomme lejligheder er forsøgt aflåst. Vi følger udviklingen.

05.07.2009

Dræn ejendommens vestside

Så er drænarbejdet langs ejendommens vestfacade udført. Som bekendt var der i tider efter kraftigt regnvejr vand på gulvene og en kraftig

jordslags lugt bredte sig i rummene. Først antog vi, at det var nødvendigt med et ekstra dræn, men det viste sig ved opgravningen, at både dræn og afledningsrør var brudt sammen. Det blev derforbesluttet at retablere med nyt dræn og rørføringer. Arbejdet har været udført af Torben Jensen.

Den sorte plastichud forhindre vand i at trække ind i soklen. Det var veldig besværligt, at holde styr på de mange kabler og ledninger, der løb langs  og ind- i hhv. ud af huset. Heldigvis gik det kun galt i to tilfælde, der hurtigt blev repareret af YouSee.

Der mangler nu kun at beplantningen sættes. Dette vil ske på et mere vandrigt køligere tidspunkt.

05.07.2009

Årets anlægsarbejder er nu overstået. Det var opsætning af lamper nordlige gangsti, ibrugtagning af postkasser og nedlægning af dræn vestfacade.

04.04.2009

Postkasserne har nu været i brug i 2 dage og der har tilsyneladende ikke været de store problemer.

De, der endnu ikke har fået nøgler bedes henvende sig på kontoret.

04.06.2009

Ejerforeningen har anskaffet 3 lange borde og et antal stole. Beboerne kan leje dette, hvis de skal holde fest eller reception i hjemmet.

Reservation foretages via mail eller henvendelse i kontortiden mandage i lige uger 18:30-19:00.

27.05.2009

Udlevering af nøgler til postkasser og affaldscontainere

Nøgler og navneskilte bestilles og udleveres  i kontortiden mandage i lige uger 18:30-19:00.

21.05.2009

Postkasserne sættes igang fra tirsdag den 02.06.2009

Over 3 tirsdage har vi nu delt nøgler ud til postkasserne og vi kan hermed aktivere dem fra tirsdag den 02.06.2009. Det betyder

for dem der endnu ikke har hentet nøgler, at sidste change er mandag den 25.05.2009 18:30-19:00 eller den planmæssige udlevering

for 3' sektion tirsdag den 26.05.2009 17:00-20:00.

Næste betjening på kontoret er 08.06.2009 18:30-19:00.

Nye nøgler til affaldscontainerne

Samme dag sættes der nye låse på de 2 store affaldscontainere. Også nøglerne til disse udleveres på kontoret og i samme tidsrum.

19.05.2009

Kældre og cykelstativer er nu gennemgået for enheder uden synligt ejerforhold. Skulle der være røget en med, der ikke har været

mærket korrekt, kan den udleveres ved henvendelse i kontortiden mandage i lige uger 18:30-19:00.

Det indragne materiel overleveres til politiet medio juni.

05.05.2009

Ændringer ved affaldscontainerne.

Der påsættes nye låse på brandbart og ikke brandbart containerne. Den grønne container inddrages i løbet af maj måned.

Der skal herefter kun sorteres i brandbart og ikke brandbart.

Nedbrydningsmaterialer og badekar skal herefter indleveres på en af de kommunale modtagestationer.

05.05.2009

Fra bestyrelsesmødet 05.05.2009

Bestyrelsen var på denne aften forsamlet for at konstituere sig. Kirsten S. Nielsen genvalgtes til næstformand. Referent jobbet

deltes mellem Kirsten og Rasmus Bjerring. Erik Bilde tager sig af tilsynet med de tekniske installationer og udsugningsanlæg.

Rasmus Bjerring er kontaktperson på Indu-legepladsen og Conny Jensen er kontaktperson på Miele vaskeriet.

Blok II vil forsøge på SU 06.05.2009 at førhøre blok I, III og IV om de vil være med til at tegne P-båse op i juli måned.

Bestyrelsen lovede på generalforsamlingen, at den ville tage et punkt med på Vedligeholdelsesplanen i efteråret. For at det ikke

skal blive helt kedeligt at gå og se på, besluttede bestyrelsen på baggrund af to forslag fra opgang 85 og 89, at de, der var

interesserede i at plante i bedene foran blokken gerne måtte dette. Bestyrelsen anbefaler dog, at man ikke vælger de dyreste

planter, hvis vi skal til at lave noget om til næste år. 

Mvh

Bestyrelsen Blok II

05.05.2009

Udlevering af nøgler til postkasser og affaldscontainere

Nøgler til de nye postkasser og affaldscontainere udleveres således:

12.05.2009, sektion 1

Opgang 79 - 17:00-18:00

Opgang 81 - 18:00-19:00

Opgang 83 - 19:00-20:00

19.05.2009, sektion 2

Opgang 85 - 17:00-18:00

Opgang 87 - 18:00-19:00

Opgang 89 - 19:00-20:00

26.05.2009, sektion 3

Opgang 91 - 17:00-18:00

Opgang 93 - 18:00-19:00

Opgang 95 - 19:00-20:00

Efterfølgende udleveres nøgler og navneskilte i kontortiden mandage i lige uger 18:30-19:00.

05.05.2009

Fra bestyrelsesmødet 05.05.2009

Bestyrelsen var på denne aften forsamlet for at konstituere sig. Kirsten S. Nielsen genvalgtes til næstformand. Referent jobbet

deltes mellem Kirsten og Rasmus Bjerring. Erik Bilde tager sig af tilsynet med de tekniske installationer og udsugningsanlæg.

Rasmus Bjerring er kontaktperson på Indu-legepladsen og Conni Jensen er kontaktperson på Miele vaskeriet.

Blok II vil forsøge på SU 06.05.2009 at førhøre blok I, III og IV om de vil være med til at tegne P-båse op i juli måned.

Bestyrelsen lovede på generalforsamlingen, at den ville tage et punkt med på Vedligeholdelsesplanen i efteråret. For at det ikke

skal blive helt kedeligt at gå og se på, besluttede bestyrelsen på baggrund af to forslag fra opgang 85 og 89, at de, der var

interesserede i at plante i bedene foran blokken gerne måtte dette. Bestyrelsen anbefaler dog, at man ikke vælger de dyreste

planter, hvis vi skal til at lave noget om til næste år. 

Mvh

Bestyrelsen Blok II

26.04.2009

Lamper i alt 8 stk. på den nordlige gangsti er netop ved at blive støbt ned og monteret. Et længe næret ønske om bedre oplysning i den mørke

tid går hermed i opfyldelse.

I løbet af maj måned vil anlægsgartner Torben Jensen påbegynde opgravning på vestsiden for nedlægning af dræn. Arbejdet skulle forebygge

vandindtrængen i kælderen, således at vi kan undgå skimmelsvamp. Arbejdet er en forudsætning for efterfølgende maling af kælderen. 

25.04.2009

Nye postkasser

Nøgler og navneskilte til de nye postkasser vil blive udleveret primo maj.

Tomme lejligheder vil blive mærket med "Ingen reklamer"

Lejlighederne indbydes opgang for opgang. Tidspunkt bekendtgøres ved opslag på opgangsholderen.

12.02.2010

Husk Informationsmødet på tirsdag den 16.02.2010, kl. 18:30 randers Cykelklub om den nye 10 årsplan.

Specialister er til stede og kan demonstrere dørlåse, døre og situationen om isolering.

Husk tilmelding aht smørrebrød.

Mvh. Bestyrelsen

14.01.2010

Alle ønskes hermed et godt nytår.

14.01.2010

Forstyrrelser på internettet og telefonien

Der har nu siden begyndelsen af november 2009 været temmelig mange forstyrrelser på internettet og telefonien. Uffe Andersson har flere gange haft fat i support hos YouSee

uden det af den grund er blevet bedre. Den 14.01 har der imidlertid været så mange udfald, at det mere var et under, når man var på end,hvis man ikke var det. Et tjek på Ping viste, at 50% af signalerne ikke går igennem.

Jeg har derfor bedt en overordnet i Kundeservice om, at nu må de få gjort noget ved problemet. det koster os penge, at systemerne ikke virker. Jeg har samtidig varslet, at der må ydes en kompensation for de manglende signaler.

YouSee siger, at de har noteret fejlen i dag, og oprettet den i deres teknik afdeling. Fejlen skulle bero på noget signalstøj, at der skal nogle opdateringer til, og at man umiddelbart ikke kan finde fejlen. Jeg har accepteret problemstillingen, men hvis ikke det virker fra 01.02.2010 vil vi kontakte telestyrelsen.

Det vil være en stor hjælp, hvis alle ringer ind på 80804040 bredbånd og lufter deres harme over de manglende signaler

14.01.2010

Møde for fastlæggelse af den nye 10 års plan

Tirsdag den 16.02.2010 kl. 18:30i Randers Cykel Klubs lokaler afholdes møde vedr. fastlæggelse af den nye 10 års vedligeholdelsesplan.

Foreløbigt program

1. Velkomst

2. Ejerforeningen er vært for 2 stk. smørrebrød og en ostemad, sodavand eller øl

3. Formanden redegør for ejendommens tilstand

4. Foreslåede projekter, gennemgang ved den enkelte leverandør

5. Vedtagelse af oplæg, som overleveres til endelig vedtagelse på generalforsamlingen i april

6. Evt.

Materiale vil blive udsendt primo februar.

Af hensyn til bestilling af smørrebrød er der bindende tilmelding.

10.03.2010

Udskiftning af vandure

Techem meddeler, efter at de har haft nogle udskiftede vandure til eftersyn på fabrikken i Tyskland, at man med producenten er blevet enige om

at vandurene placeret over badekar skal udskiftes. Årsagen er, at man har konstateret en produktionsfejl, der gør at husene ikke er tætte, hvorfor

indmaden ruster.

Ejerforeningen har aftalt, at udskiftningen kan starte den 16.03.2010.Techem sørger selv for underretning af arbejdsdage for de enkelte opgange.

I de tilfælde, hvor vi ikke kan komme ind samler vi alle disse til en dag, hvilket også billiggør i de tilfælde, vi skal have låsesmed på.

Aftale med Techemmontøren Bo Vadfelth kan opnås på 23 39 38 51 eller mail bo.vadfeldth@techem.dk

Alternativt med formanden Uffe Andersson 29 63 50 99 eller mail bestyrelsen@skelvangen-blok2.dk

Techem beklager meget de gener fejlproduktionen og udskiftningen medfører

.

02.03.2010

Generalforsamling

Ejerforeningens generalforsamling afholdes tirsdag den 06.04.2010, kl. 19:00 i Randers Cykel Klubs lokaler

02.3.2010

Garager

Der er nu udsendt brev til beboerne i alle 7 blokke med indbydelse til at melde sig ind i Garagelauget Skelvangen. Proceduren vil være, at man over 3 dage tirsdag den 09.03 og onsdag den 10.03 i tidsrummet 18:00-19:00 og lørdag den 20.03 i tidsrummet 15:00-16:00 kan melde sig ind for et kontingent på 50 kr/år. Indmeldelsen foretages på blok II's kontor kælderen opg 85.

Herefter vil medlemmet modtage materiale, der skal bruges i forbindelse med generalforsamlingen den 30.03.2010 kl. 19:00, som afholdes i Randers Cykel Klubs lokaler. Kun medlemmer har tegnigsret og stemmeret på generalforsamlingen.

02.3.2010

Techems gennemgang af målere gik stort set smertefrit. Kun få lejligheder var der problemer med at komme ind i. På fredag den 05.3.2010 i tidsrummet 08.00-10.00 skulle det gerne lykkes at få de sidste på plads. Tak for hjælpen til at opnå den hurtige ekspedition.

18.2.2010

Orienteringsmøde

Tirsdag den 16.02.2010 afholdt Ejerforeningen orienteringsmøde i Randers Cykel Klubs lokaler. 22 lejligheder var repræsenteret eller 26,2 % af ejerne.

Bestyrelsen bød velkommen til de fremmødte specielt vore gæster fra Verdo og Kærby Tømrer- og Snedkerforretning.

Efter et par stykker smørrebrød orienterede formanden Uffe Andersson om bestyrelsens overvejelser vedrørende ny vedligeholdelsesplan 2010-2020, "Sikkerhed for alle".

Baggrunden for mødet findes i Normalvedtægten, der foreskriver, at ejerforeninger skal have en Vedligeholdelsesplan. Hos os har vi så bestemt, at perioden for en sådan plan er 10 år.

Desværre kunne Jysk Isolering, Viborg ikke komme, men formanden fortalte, at for at kunne lave en målrettet indsats overfor trækgener og kuldebroer, ville vi tage udgangspunkt i, hvad en termisk måling viste.

Der vil senere blive arrangeret mulighed for i en lejlighed at se, hvorledes resultaterne viser sig. Beboerne vil blive orienteret via sedler i opgangen.

Claus Frey, Kærby Tømrer- og Snedkerforretning fortalte herefter om de dørmuligheder, der var mest interessante. Hovedvalget er faldet på en klimadør, der er monteret med stålplader, der dels forhindre vred i døren, grundet store temperatur forskelle i opgangen, dels er monteret med kikhul og sparkeplade. Dørene fås i laminat og er vedligeholdelsesfrie. Farven kan vælges separat for indvendigsiden (hvid /grå).

Herefter fortalte Christian og Lars fra Verdo om elektronlåsesystemet. Ejerforeningens oplæg er Central styring fra kontoret og briknøgler. Indgangsdørene låses udgangspunkt mæssigt døgnet rundt. Man skal altså låse op for sin besøgende. Lejlighedsnøglen skal gælde for opgangsdør, entredør, kælderdøre, indgangsdør til pulterrum.Vi bygger kontaktsystemet på anvendelse af fastnettelefonen eller en bestemt mobiltelefon. For mobiltelefoner vil det sige, at står man på Mallorca og vil lukke sin blomstervander ind, så lukker man op for døren nede fra øen.

Vedligeholdelsesplanen endte med at se således ud efter forsamlingen var blevet spurgt om, hvilke punkter man ønskede gennemført.

,

Vedligeholdelse 2010-2020

Oversigt over foreslåede renoveringsopgaver

 Udskiftning af indgangsdøre

 Dørlåssystem

 Udvendig renovering af sandkasser

 Efterisolering

 Maling af kældre

* Maling og renovering af facader

* Maling af 3 opgange

 I alt

Prioitet

1

1

2

1

2

3

3

        800.000,00

        800.000,00

          50.000,00

        180.000,00

          50.000,00

        120.000,00

        90.000,00

  2.090.000

* Kan i økonomisk henseende - teknisk godt skydes til først i næste 10 årsplan

Prioritet 1 igangsættes straks

Prioritet 2 iværksættes, når der er midler.

Prioritet 3 iværksættes sidst i Vedligeholdel-sesplanen eller anvendes som buffer for at sik-re økonomien. Kan udskydes til Vedligehol-delsesplan 2020-2030

På mødet kom der også andre spørgsmål og meddelelser på banen.

Ejendommen er nu omkring 40 år gammel og mange "godtnok" typer har boet her. Ejerforeningen har indhentet tilbud på termisk fotografering af lejlighedens sikringspanel.Når der er belastning på lejlighedens elnet kan man med den termiske måler se, om der er overgang et sted. Herefter kan man ved udelukkelsesmetoden finde frem til stedet, hvor overgangen er. En gnist fra et brud eller en dårlig montering kan udvikle ildløs. Målingen koster den interesserede 250 kr. Ejerforeningen kan formidle kontakten tilbagemelding bedes givet senest den 01.05.2010 til bestyrelsenblok2@webspeed.dk .

Kristian fra Verdo henledte opmærksomheden på, at det er vigtigt at teste sit fejlrelæ UPHF-relæet mindst 1 gang om året. Tænd for lyset. Tryk på den hvide eller gule testknap. Bliver det mørkt i lejligheden virker relæet. Husk at slå det til bagefter, ellers skal I jo sidde i mørke.

El-, energi- og miljøafgifter stiger. Det er derfor vigtigt at følge med i sit energeiforbrug og skifte ud til lavenergi. F.eks. lavenergipærer eller LED pærer. Priserne er nu ved at nærme sig det overkommelige, men pas på, hvad du køber. Hos Verdo kan man låne en energimåler, men den koster desværre ligeså meget at låne i depositum, som hvis man selv gik ned og købte en.

Beboernes opmærksomhed henledes på, at man kan købe hårde hvidevarer hos Verdo. Afregningen til fordelagtige priser foretages via elopkrævningen. 

Der blev rejst et spørgsmål om et værkstedsrum for lettere reparationer eller produktioner. Bestyrelsen er lydhør, idet det af Beboerforeningen benyttede lokale er disponibelt efter foreningens nedlæggelse. Vi har lige et par logistiske spørgsmål, der skal afklares først, hvorefter vi kan tage endelig stilling til forslaget.

Igen rejstes spørgsmålet om de længe ønskede P-striber for markering af P-båsene. Bestyrelsen vil gerne være med, men skulle der være nogen, som ville hjælpe med opgaven, er vi meget mere optimistiske på, at det også bliver gennemført.

Igen rejstes der spørgsmål vedr. affaldscontainerne. Da folk ikke er alt for omhyggelige med deres storskrald, medfører det selvfølgelig, at det ikke ser særligt æstetisk ud. Problemet er desværre, at vi kan ikke undvære et sted, hvor man kan placere sit affald. Sætter vi det i kælderen skal det også bæres op. Hvem skal gøre det? Fjerner vi containerne og benytter os af storskraldsindsamlingen, hvor man er forpligtiget til at sætte det ned på en særligt markeret plads på en særlig bestemt dato, vil der helt sikkert også stå noget mellem afhentningsperioderne. Og; - står der noget på disse pladser, får vi også besøg af klunsere udefra, der kun gør rodet værre. Endelig er der også hensynet til de, der ikke har mulighed for selv at komme ud til en modtagestation. Sluttelig betaler ejendommen omkring 70.000 kr. om året for afhentningen.

Onsdag havde Formanden, næstformanden og Mette fra administrationen møde med Sydbank og vores revisor. Herefter skal vi igang med de afklarende spørgsmål med håndværkerne.

Det vil desværre nok vise sig, at vi ikke helt kan holde ord med at undgå stigninger i a'conto bidragene. Vi må nok påregne en stigning for de store lejligheder på ca. 300,- kr. fra tilbagebetalingstidspunktet. Efter fordelingstallet vil stigningen tilsvarende falde.

Formanden kunne takke for tilkendegivelserne og love, at der ville blive arbejdet videre med de forskellige spørgsmål, der så fremlægges som forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 06.04.2010 også i Randers Cykel Klubs lokaler.