Vedtægter

Normalvedtægt

Tillæg til Normalvedtægt

Tillæg til Normalvedtægt af 01.09.2018

Husorden

Renovations regulativ

P-regulativ

Vaskeri regulativ

Husdyr regulativ

Administrator-Teamet Ejendomsadministration 

Normalvedtægt for ejerforeninger 2005

Den eksisterende normalvedtægt for ejerforeninger er fra 1966. Har ejerforeningen ikke individuelt tinglyste vedtægter er det normalvedtægten, der er gældende (det juridiske grundlag).

Den eksisterende normalvedtægt er kortfattet og indeholder bestemmelser om generalforsamling, bestyrelse, tegningsret, grundfond, revision og årsregnskab. Mange områder er slet ikke omtalt. Eksempelvis er sikkerhedsstillelse for ejerforeningens krav, vedligeholdelse for ejendommen, husorden, regler for udlejning, bestyrelsesansvarsforsikring og krav til ekstern administrator ikke omfattet af den eksisterende normalvedtægt.

Normalvedtægten har gennem årene givet anledning til problemer i bestyrelserne. Den har simpelthen været for summarisk til at kunne håndtere en række områder, om den enkelte ejers rettigheder og forpligtigelser overfor ejerforeningen.

Derfor har Administratorforeningen, Ejerlejlighedernes Landsforening og Dansk Ejendomsmægler-forening i 1998 nedsat et udvalg, der skal udarbejde forslag til ny normalvedtægt for ejerforeninger. Dette udkast har dannet grundlag for den normalvedtægt som er autoriseret i 2005.

De væsentligste ændringer/tilføjelser i forhold til den eksisterende normalvedtægt fra 1966 er følgende:

Den enkelte ejers hæftelse

Vedligeholdelsesplan for ejendommen

Bestyrelsesansvarsforsikring

Krav til ekstern administrator

Opsparing til vedligeholdelse

Afgrænsning af fælles- og individuelle udgifter

Regler for udlejning

Lovbestemt pant/sikkerhedsstillelse

Den nye normalvedtægt har til hensigt at skabe et klarere grundlag for ejerforeningens daglige virke.

 

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

I medfør af § 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. En normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder, affattes i overensstemmelse med bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 251 af 14. juni 1966 om normalvedtægt for ejerlejligheder ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Indtil den 1. januar 2006 finder bekendtgørelse nr. 251 af 14. juni 1966 om normalvedtægt for ejerlejligheder anvendelse for ejerforeninger stiftet inden den 1. januar 2005.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 14. december 2004

Henning Steensig

/Uffe Mark Hansen

Bilag 1 Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder

§ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. § 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling mv. i det omfang, forholdet ikke er reguleret i lov om ejerlejligheder. Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne, der er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen.

Stk. 2. For ejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata i forhold til deres fordelingstal.

§ 2. Generalforsamling

Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.

Stk. 2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Undtaget er beslutninger efter § 9, stk. 9.

Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal.

Stk. 4. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 8 uger, og på denne kan forslaget – uanset antallet af repræsenterede – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal.

§ 3. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Dagsorden for denne skal omfatte mindst følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

3) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.

4) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse.

5) Forslag, jf. § 4.

6) Forelæggelse af budget til godkendelse.

7) Valg af formand for bestyrelsen i lige år.

8) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.

9) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10) Valg af revisor.

11) Eventuelt.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel. Årsregnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

§ 4. Forslag

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag samt de forslag, som bestyrelsen stiller, skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 3. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes – ud over de i § 2, stk. 4 og § 8, stk. 3, nævnte situationer - når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

Stk. 4. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

§ 6. Stemmeret og fuldmagt

Ethvert medlem har stemmeret.

Stk. 2. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil.

Stk. 3. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen.

§ 7. Dirigent og referat

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af ejerforeningen.

Stk. 2. Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 8. Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 3 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun ejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer.

Stk. 2. Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år, således at formanden og halvdelen af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår i lige år. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Ved et bestyrelsesmedlems meddelelse om ikke at ville kunne deltage i bestyrelsesarbejde i en periode på mindst 12 uger indtræder en valgt suppleant i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte.

Stk. 5. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 9. Bestyrelsens pligter

Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede.

Stk. 3. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget, jf. § 3 og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Bestyrelsen udarbejder desuden vedligeholdelsesplan for ejendommen, jf. § 3 og husorden med almindelige ordensregler til godkendelse på generalforsamlingen.

Stk. 4. Såfremt bestyrelsen ikke har antaget en administrator, vælger bestyrelsen en kasserer.

Stk. 5. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i formandens forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den samlede bestyrelse, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 7. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i formandens forfald næstformandens stemme udslaget.

Stk. 8. Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. Referatet underskrives senest på det efterfølgende møde af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 9. Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningen skal tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal pålægge bestyrelsen at sørge for, at ejerforeningen tegner bestyrelsesansvarsforsikring.

§ 10. Administration

Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningen skal antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal pålægge bestyrelsen at antage en administrator.

Stk. 2. Administrator må ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor.

§ 11. Tegningsret

Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne.

§ 12. Opsparing til vedligeholdelse og forbedring (grundfond)

Når det begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter til vedligeholdelse og forbedring oprettes en opsparing, hvortil ejerne årligt skal bidrage med maksimalt 10 pct. af det årlige ordinære fællesbidrag, indtil opsparingens størrelse svarer til det seneste års budgetterede ordinære fællesbidrag. Den enkelte ejer kan ikke disponere over grundfonden.

Stk. 2. Beslutningen om benyttelse af opsparingen træffes på en generalforsamling. Herudover kan generalforsamlingen med almindeligt flertal beslutte yderligere opsparing i nødvendigt omfang til konkrete større vedligeholdelsesarbejder.

§ 13. Revision

Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal revisor være statsautoriseret eller registreret.

Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen og må ikke vælges som kasserer.

Stk. 4. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik, og regnskabet påtegnes af revisor.

§ 14. Årsregnskab

Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance.

Stk. 3. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.

§ 15. Vedligeholdelse

Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig vedligeholdelse og fornyelse, herunder af døre mod fællesarealer, udvendige ruder og vinduer samt altaner, elevatorer, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer.

Stk. 2. Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere. Den omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning, gulvbrædder, loftpuds, forsatsvinduer, indvendige døre, egne dørlåse og alt ejerlejlighedens udstyr, herunder elledninger, elkontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere, brugsvandsrør, varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør, hvorimod ejerforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighedens fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle fælles forgreninger til/i de enkelte ejerlejligheder.

Stk. 3. Ejerforeningen betaler for udbedring af skader i ejerlejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens vedligeholdelses- og fornyelsespligt. Når ejerforeningen foretager reparationer, skal der ske retablering i sædvanligt og rimeligt omfang.

Stk. 4. Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Kravet fremsættes skriftligt. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte ejerlejligheden i stand for medlemmets regning.

Stk. 5. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerne eller af døre mod fællesarealer eller lade opsætte antenner, skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens skriftlige samtykke.

§ 16. Udlejning

Ved udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed eller til erhverv, skal medlemmet senest samtidig med lejeforholdets begyndelse sende en kopi af lejekontrakten til bestyrelsens formand.

§ 17. Sikkerhedsstillelse (pantstiftende tinglysning af vedtægten)

Vedtægten kan tinglyses pantstiftende for kr. 41.000 i hver lejlighed til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som ejerforeningen måtte få hos et medlem, herunder for krav efter § 15, stk. 4.

Stk. 2. Panteretten efter stk. 1 respekterer med oprykkende panteret alene de pantehæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte lejligheder på tidspunktet for tinglysning af panteretten

_____________________________________________________________________________________________________________

 Tillæg til Boligministeriets Normalvedtægt for ejerlejligheder for Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95

1.    Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95".

2.    Ejerforeningens hjemsted er Randers kommune.

3.    Ejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige interesser som ejerlejlighedsejere samt at administrere   

       ejendommen matr. nr. 65db, Randers markjorder.

       Ejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål.

       De af ejerforeningen trufne beslutninger til gennemførelse af foreningens formål er bindende for alle medlemmer.

4.    Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen matr. nr. 65db, Rander markjorder, der alle har pligt til at

       være medlem af foreningen. Kun ejere af ejerlejligheder i denne ejendom kan optages som medlemmer.

       Medlemsskab indtræder ved slutsedlens eller skødets underskrift.

       En tidligere ejers forpligtigelser overfor ejerforeningen ophører dog først, når en ny ejers skøde er tinglyt endeligt uden præjudicerende   

       anmærkninger, og der er givet ejerforeningen underretning herom.

       Denne sidste betingelse - nemlig underretningen til ejerforeningen - anses for opfyldt, nåren sælger eller en køber ved anbefalet brev har

       underrettet administratoren om overtagelsesdagen.

5.    Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 5 medlemmer,heraf en formand,der vælges af generalforsamlingen.

       valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer eller i disses sted ægtefæller. Den oprindellige ejer kan udpege een  repræsen-

       ant, der er valgbar  til  bestyrelsen.

       Desuden vælges 2suppleanter.

       Bestyrelsen kan antage en ejendomskyndig administrator til varetagelse af den daglige drift og førelse af et forsvarligt regnskab under

       bestyrelsens og revisionens kontrol.

       Indtil førstegangssalg af samtllige ejerlejligheder har fundet sted, er den oprindeelige ejer berettiget til at udpege ejendommens

       administrator.

6.    Vedligeholdelse af fællesareal sker efter bestyrelsens eller administrators beslutning.

       Vedligeholdelse af de enkelte ejerlejligheder påhviler ejerne, der er forpligtigede til at sørge for, at ejerlejligheden er i god og forsvarlig

       stand.

       Forsømmelse vedrørende vedligeholdelse kan påtales af bestyrelsen, der kan pålægge de enkelte ejere at foretage konkrete istandsættelser.

7.    Der må ikke drives erhverv fra nogen af de solgte ejerlejligheder uden skriftligt samtygge fra generalforsamlingen.

8.    Medlemmerne må ikke uden skriftlligt samtygge fra bestyrelsen foretage ændringer, reparationer eller maling ef ejendommens ydre

       eller lade opsætte skilte.

9.    Bestyrelsen skal i fornødent omfang udarbejde en husorden, der skal tilsigte at skabe ordnede forhold på ejendommen og skabe et sådant

       miljø, det den enkelte ejer kan anvende sin lejlighed i overensstemmelse med de i lovgivningen anførte regler for almindelige lejligheder.

       Medlemmet og de personer, der opholder sig i hans lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Er intet

       andet vedtaget, gælder de i standardlejekontrakterne fastsatte regler om husorden.

10.  Ved udlejning af solgte ejerlejligheder skal der udfærdiges en lejekontrakt autoriseret af Boligministeriet på sådanne vilkår, at lejen giver

       dækning for lejlighedens driftsbudget og bidrag til fællesudgifter.

        Lejemålet skal være tidsbegrænset.

        På disse vilkår skal bestyrelsen godkende en lejekontrakt, hvis der iøvrigt ikke kan rejses berettigede indvendinger imod lejeren, dennes

        familie og størrelse.

11.   Nærværende tillæg til Normalvedtægt begæres tinglyst på ejerlejlighed nr. 201-203, 206-221, 223, 225, 228, 229, 231-233, 235-250, 253,

        256, 257, 263, 265-284 af matr. nr. 65db, randers markjorder med respekt af de på ejendommen og ejerlejlighedernes blad i tingbogen.

        Samtlige ejendommen og hver enkelt ejerlejlighed påhviler panterettigheder i tinglysningsøjeblikket respekteres.

        Fremtidige lån i almindelighed og særlig realkredit respekteres uden særskilt påtegning herom.

                                                                                                                                                              Randers, den 3. april 1979

                          Thage Arnholm

                               (Sign.)

                                                                                   Stemplet

                                                                       Randers By og Herredsret

                                                                       05.4.79  07136   A

           Lyst alene foreløbig med frist til 15.5.79 til kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. kommuneplanens § 36g10.

                                                                          Inger Poulsen

                                                                                 Oas.

                                                                             (Sign.)

         I medfør af § 36 i lov nr. 287 af 26 juni 1975 om kommuneplanlægning meddeles der hermed samtygge til stiftelse og tinglysning af

         ovenstående servitutbestemmelser, idet det samtidig skal bemærkes, at tilvejebringelse af en lokalplan i den anledning ikke er påkrævet. 

         Med henvisning til de i nærværende vedtægts §§7 og8 omtalte bestemmelser om henholdsvis erhvervsudøvelse og bygningsændringer 

         m.v. henledes opmærksomheden dog på, at sådanne foranstaltninger i almindelighed kræver forudindhæntet tilladelse fra Randers byråd.

         Randers byråd, den 9. maj 1979

         K. Gjøtrup                                                                                                        Harald V. Thomsen

         borgmester                                                                                                        teknisk direktør

           (Sign.)                                                                                                                (Sign.)

                                                                                  Indført i dagbogen for

                                                                                  Randers By og Herredsret

                                                                                  10.5.79   09419  A

Inger Poulsen

Oas.

Sign.

Tillæg til Normalvedtægten gældende fra 01.09.2018


-

                              TILLÆG til Boligministeriets normalvedtægt for

                              ejerlejligheder for EJERFORENINGEN SKELVANGSVEJ 79-95


                              § 1


                              Ejerforeningens navn er ”Ejerforeningen

                              Skelvangsvej 79-95”.


                              § 2


                              Ejerforeningens hjemsted er Randers Kommune.


                              § 3


                              Ejerforeningens formål er at varetage

                              medlemmernes nuværende og fremtidige interesser

                              som ejerlejlighedsejere samt administrere

                              ejendommen matr.nr. 65db, Randers Markjorder.


                              Ejerforeningen er berettiget til at fremskaffe

                              og administrere de midler, der skal anvendes til

                              realisering af foreningens formål.


                              De af ejerforeningen trufne beslutninger til

                              gennemførelse af foreningens formål er bindende

                              for alle medlemmer.


                              § 4


                              Foreningens medlemmer er samtlige ejere af

                              ejerlejligheder i ejendommen matr.nr. 65db,

                              Randers Markjorder, der alle har pligt til at

                              være medlem af foreningen. Kun ejere af

                              ejerlejligheder i denne ejendom kan optages som

                              medlemmer.


                              Medlemskab indtræder ved slutsedlens eller

                              skødets underskrift.


                              En tidligere ejers forpligtelser overfor

                              ejerforeningen ophører dog først, når en ny

                              ejers skøde er tinglyst endeligt uden

                              præjudicerende anmærkninger, og der er givet

                              ejerforeningen underretning herom.


                              Den sidste betingelse – nemlig underretningen

                              til ejerforeningen – anses for opfyldt, når en

                              sælger eller en køber ved anbefalet brev har

                              underrettet administratoren om overtagelsesdagen.


                              § 5


                              Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den

                              består af 5 medlemmer, heraf en formand, der

                              vælges af generalforsamlingen. Valgbar til

                              bestyrelsen er foreningens medlemmer eller i

                              disses sted, ægtefæller. Den oprindelige ejer kan

                              udpege én repræsentant, der er valgbar til

                              bestyrelsen.


                              Desuden vælges to suppleanter.


                              Bestyrelsen kan antage en ejendomskyndig

                              administrator til varetagelse af den daglige

                              drift og førelse af et forsvarligt regnskab

                              under bestyrelsens og revisionens kontrol.


                              Indtil førstegangssalg af samtlige

                              ejerlejligheder har fundet sted, er den

                              oprindelige ejer berettiget til at udpege

                              ejendommens administrator.


                              § 6


                              Vedligeholdelse af fællesareal sker efter

                              bestyrelsens eller administrators beslutning.


                              Vedligeholdelse af de enkelte ejerlejligheder

                              påhviler ejerne, der er forpligtede til at sørge

                              for, at ejerlejligheden er i god og forsvarlig

                              stand.


                              Forsømmelse vedrørende vedligeholdelse kan

                              påtales af bestyrelsen, der kan pålægge de

                              enkelte ejere at foretage konkrete

                              istandsættelser.


                              § 7


                              Der må ikke drives erhverv fra nogen af de

                              solgte ejerlejligheder uden skriftligt samtykke

                              fra generalforsamlingen.


                              § 8


                              Medlemmerne må ikke uden skriftligt samtykke fra

                              bestyrelsen foretage ændringer, reparationer

                              eller maling af ejendommens ydre eller lade

                              opsætte skilte.


                              § 9


                              Bestyrelsen skal i fornødent omfang udarbejde en

                              husorden, der skal tilsigte at skabe ordnede

                              forhold på ejendommen og skabe et sådant miljø,

                              så den enkelte ejer kan anvende sin lejlighed i

                              overensstemmelse med de i lovgivningen anførte

                              regler for almindelige lejligheder.


                              Medlemmet og de personer, der opholder sig i

                              hans lejlighed, må nøje efterkomme de af

                              bestyrelsen fastsatte ordensregler. Er intet

                              andet vedtaget, gælder de i

                              standardlejekontrakterne fastsatte regler om

                              husorden.


                              § 10


                              Medlemmerne skal behandle ejendommen

                              forsvarligt. Medlemmerne er

                              erstatningsansvarlige over for ejerforeningen

                              for skader på ejendommens fællesarealer, såvel

                              udvendige som indvendige, som forvoldes ved

                              uforsvarlig adfærd af medlemmerne selv, af

                              medlemmer af deres husstande eller af andre,

                              som medlemmerne har givet adgang til ejendommen,

                              herunder lejere.


                              Ejerforeningen kan lade skader udbedre og kræve

                              omkostningerne refunderet, af det for skaden

                              ansvarlige medlem. Ejerforeningens

                              tilgodehavende er omfattet af foreningens

                              panteret.


                              § 11


                              Ved udlejning af solgte ejerlejligheder skal der

                              udfærdiges en lejekontrakt autoriseret af

                              boligministeriet på sådanne vilkår, at lejen

                              giver dækning for lejlighedens driftsbudget og

                              bidrag til fællesudgifter.


                              Lejemålet skal være tidsbegrænset.


                              På disse vilkår skal bestyrelsen godkende en

                              lejekontrakt, hvis der i øvrigt ikke kan rejses

                              berettigede indvendinger imod lejeren, dennes

                              familie og størrelse.


                              Lejeren skal overholde foreningens vedtægter og

                              den for ejendommen til enhver tid gældende

                              husorden. Såfremt en lejer overtræder

                              vedtægterne eller husordenen på en sådan måde,

                              at det udlejeren iht. lejelovgivningen er

                              berettiget til at ophæve eller opsige

                              lejeforholdet, er ejerforeningens bestyrelse

                              berettiget til at ophæve eller opsige lejemålet

                              på udlejerens vegne. Omkostninger, som

                              ejerforeningen pådrager sig i den forbindelse er

                              omfattet af foreningens panteret iht. § 18.


                              § 12


                              Nærværende tillæg til normalvedtægten begæres

                              tinglyst på ejerlejlighed nr. 201-284 af

                              matr.nr. 65db, Randers Markjorder med respekt af

                              de på ejendommen og ejerlejlighederne hvilende

                              servitutter og andre byrder, hvorom henvises til

                              ejendommens og ejerlejlighedernes blad i

                              tingbogen.


                              Samtlige ejendommen og hver enkelt ejerlejlighed

                              påhvilende panterettigheder i

                              tinglysningsøje-blikket respekteres.


                              Fremtidige lån i almindelighed og særlig

                              realkredit respekteres uden særskilt påtegning

                              herom.


                              § 13


                              Nærværende tillæg til normalvedtægten tinglyses

                              pantstiftende for kr. 25.000 i hver lejlighed

                              til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med

                              tillæg af renter og omkostninger, som

                              ejerforeningen måtte få hos et medlem, herunder

                              krav efter § 15, stk. 4.


                              Stk. 2. Panteretten efter stk. 1 respekterer med

                              oprykkende panteret alene de pantehæftelser,

                              byrder og servitutter, der påhviler de enkelte

                              lejligheder på tidspunktet for tinglysning af

                              panteretten.


                              Overnævnte tillæg blev endeligt vedtaget på

                              ekstraordinær generalforsamling den 19. juli

                              2018.


                              Randers, den 1.9.2018


                              Formand: Uffe Andersson

                              Kirsten Stegger Nielsen

                              Erik Bilde

                              Conni Jensen

                              Jan Rygaard                                    Husorden gældende for               


Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95

8920 Randers NV

Randers i april 2002

Det påhviler ejeren at udskifte slidte pakninger i vandhaner og WC-cisterner og regulere disse. Ejeren skal ligeledes sørge

for rensning af vandlås ved afløb fra hånd- og køkkenvask samt badekar. Opstår der forstoppelse af afløb fra WC-kumme,

udreder ejeren alene, de udgifter retablering måtte omfatte.

Trappeopgangene renholdes af ejerforeningen. Det påhviler dog ejendommens beboere i det daglige at holde trappen i pæn

og ordentlig stand. 

Beboerne er forpligtiget til at anvende de af ejendommen autoriserede navneskilte til postkasse og indgangsdør.

Telefonforbindelse fra døropkald etableres af kontoret. 

Der må ikke opsættes eller opklæbes uautoriserede sedler på indgangsdørene eller i opgangene.

På grund af at dampmembranen beskadiges, må der ikke opsættes paraboler på stålpladerne i facaderne.

Døskilte bestilles på ejerforeningens kontor i kælderen ved opgang 85. Se åbningstider under kalender, - salg af vaskekort.

Dørtelefon etableres via kontoret. kælderen ved opgang 85. Se åbningstider under kalender, - salg af vaskekort.

Der må ikke efterlades genstande på gange eller trapper (fodtøj, spande baljer, legetøj, cykler, barnevogne, henkastet papir,

tændstikker eller skod o.l.).

Der må ikke bankes, børstes eller rystes tæpper og måtter o.l. på trapper og gange eller fra vinduer og altaner.Beboerne skal alid

følge det til enhver tid galdende regulativ for affald.

Beboerne skal altid følge det til enhver tid gældende reglement for renovationsreglement.

Beboerne skal altid følge det til enhver tid gældende reglement for husdyrhold.

Beboerne skal altid følge det til enhver tid gældende reglement for brug af vaskeri, tørrerum og rullestue.

Beboerne skal altid følge det til enhver tid gældende reglement for parkeringspladser og kørsel til ejendommen.

Bemærk, adgangsvejen langs blokken er brandvej, hvorfor parkering er forbudt.

Det er forbudt at tegne og male på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens inventar. Erstatningsansvar vil i givet fald blive rejst.

Personer, der opholder sig på trapper og gange, må ikke udvise støjende adfærd og være til gene for de øvrige beboere.

Normalt bør der udvises hensyn overfor de øvrige beboere ved efter kl. 21:00 at dæmpe musik og anden aktivitet til moderat

omfang. Deter tilladt beboerne at holde fest en gang om måneden. Af hensyn til godt naboskab bør deropsættes en seddel i egen

og naboopgangene om dato for, hvornår man kan forvente ekstraordinær støj. Brug af højtspillende musik skal til endebringes

01:00, hvorefter der ikke må spilles over normal lydstyrke.

Beboerne må forvente og acceptere, at der nytårsnat kan være mere livligt end normalt.

Brug af støjende værktøj er forbudt i tidsrummet 20:00-07:00. Særlig opmærksomhed bør udvises på søn- og helligdage

samt konfirmationsdage.

Der må ikke bores eller anvendes støjende værktøjer: 1 og 2 Påskedag, Store bededag, Kristi Himmelfartsdag,

1 og 2 pinsedag, juleaftensdag efter kl. 13:00, 1 og 2 juledag, nytårsaftensdag efter kl. 13:00 samt nytårsdag.

Ejendommens anlæg og legepladser står til fri afbenyttelse for ejendommens beboere og deres evt. gæster.

Udover arrangerede grillaftener, bør støjende adfærd efter kl. 21:00 undgås.

I alles interesse, skal pladserne efterlades opryddede og i god orden. Evt. flyttede bænke/borde skal sættes på plads igen.

Enhver beboer og dennes gæst bør iagttage, hvad der hører til god husorden og godt naboskab af hensyn til ejendommens øvrige beboere. 

___________________________________________________________________________________________________________

Ejerforeningen Skelvangsvej 79 -95

8920 Randers NV

Randers i Januar 2002, revideret okt. 2014, revideret november 2017

Renovationsregulativ

Ejerforeningen er knyttet op på Randers kommunes ordning vedr. renovation. Denne bygger på kildesortering.

Dagrenovation    er det skrald man har i den almindelige daglige husholdning. Man kan anvende plasticposer grå eller

                             hvide, der kan købes ved købmænd eller i supermarkeder. Poserne droppes i molokken ved gavlenderne.

                            Af hygiejniske grunde skal bleer, affald fra kattebakker, kaffegrums, sovs o.1. altid pakkes forsvarligt ind.

                             I øvrigt kan i begrænset omfang modtages som beskrevet nedenfor.

Molokker            Er placeret ved skakten i begge gavlender. Der er i hovedbeholderen beregnet plads for:

                            1. Dagligt affald, 2. aviser og lettere papemballager og 3. glas, flasker og metalemballage.   

                            Ved siden af molokken er placeret standere beregnet for 4. Batterier og 5. mindre elektronik .

Øvrigt                  For øvrige affaldsartikler skal disse placeres på de anviste steder i modtagestationen,

der er placeret i garagerne på sydlige P-plads ved opgang 79.Nedbrydningsmaterialer, køkkener og badeværelser

Placeres for fliser og fajance som deponiaffald

Træ i småt brandbart

Miljøaffald         Henvises til modtagestationen indenfor porten til venstre.

_________________________________________________________________________________________________________

Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95

8920 Randers NV

Randers i august 1997

Regulativ om P-forhold for Blok II og Skelvangen

1. Adgangsvejen langs blokken er brandvej. Der skal derfor være fri passage for politi, ambulancer og brandbiler. Det er derfor tilladt

    at afhente eller bringe personer eller varer til en opgang, men parkering er forbudt.

2. Kørsel på brandvejen må kun ske i skridtgang, og stor opmærksomhed skal henledes på gående specielt børn på vej, til og fra udgange fra sandkasser og opgange.

3. Cykler og knallerter kan og må henstilles i og ved stativerne ved opgangene.

4. Flyttebiler skal tage hensyn til almindeligt gående og trækkende cyklister.

5. Ejendommens parkeringspladser er forbeholdt motorcykler og personbiler.

6. Parkering af køretøjer på over 3.500 kg er ikke tilladt.

7. Campingvogne må med særlig P-tilladelse og efter nærmere anvisning parkeres på nordligste parkeringsplads.

8. P-tilladelsertil f.eks. ved ind-og udflytning kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.Helst senest dagen før brug.

Man bør for øvrigt notere sig, at brandvejen er overvåget af Q-park, og at de udskriver afgifter, hvis tidsfristerne overskrides.

Afgiften er i øjeblikket (01.05.2018) 790 DKK. 

Bestyrelsen

Blok II

_________________________________________________________________________________________________________

Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95

8920 Randers NV

Randers i december 2001

Regulativ for vaskeri, tørrerum og rullestue

Vaskeri        Ejendommen har 1 central vaskeri beliggende i kælderen i sektion 2. Det er udstyret med 3 vaskemaskiner og 2 tørretumblere.

                    Vaskerierne drives af Miele. Ejerforeningen har angående det maskinelle intet ansvar for den daglige drift og vedligeholdelse.

                    Hver maskine er telefonisk overvåget af Miele. Ved fejl sendes besked til reparatøren, der kommer næste dag og udfører repa-

                    rationen. Der kan dog opstå en fejl, der ikke er overvåget. Hæng da venligst et skilt (står i holderen på siden af kortindstikster-

                    minalen), på den maskine, der er syg.Vi kan da se, hvornår maskinen er meldt ude af drift, og om reparatøren har varet der.

                    Reklamationer kan rettes til Miele. Aktuelt telefonnummer fremgår af skiltningen ved kortindstiksterminalen.

Betjening     Ved alle maskiner og kortindstiksterminalen er opsat betjeningsvejledninger.

Vaskekort    Opfyldning af vaskekort finder sted på Ejerforeningens kontor kælderen opgang 85, åbningstingstider se kalender

Vasketur      Til hver lejlighed hører en systemhængelås. Denne anvendes for reservation af vaskeri og anbringes ved den ønskede vasketid

                    på tavlen, der er ophængt på vægen over for vaskeriet.

Vasketider   Vasketiderne er inddelt i 4 perioder:

                     07.00-11.00      11 .00- 15.00   15.00- 18.00

                     I disse 3 perioder råder den enkelte lejlighed over vaskeriet.

                    Brug af tørretumbler følger reservationen af vaskeriet til vask. Skal man kun anvende tørretumbleren, må man med hængelåsen       

                    markere brugstiden på tavlen.

                     Fra 18.00- 21.00 er det muligt for alle at benytte 1 maskine til klatvask eller en tørretumbler. Døren må ikke låses.

Tab af tur      Er en vasketur ikke påbegyndt senest en time efter periodens start, kan vasketiden for den resterende tid udnyttes af anden bruger

                      eller den efterfølgende tur kan påbegyndes.

Hængelås      Hængelåsen må anvendes for aflåsning af vaskeriet på de 3 dagture. Tiden 18.00-21.00 er beregnet for flere brugere.

Renholdelse  I vaskeriet er ophængt koste, gulvskrubbe og fejeblad samt klude for aftørring af maskinerne. Efter brug er den enkelte ansvarlig

                     for at vaskeriet er efterladt i god og ordentlig stand til den næste. Trævlesi skal tømmes af seneste bruger.

Tørrerum     Tørrerum er beskiltede med " storvask" eller "klatvask". Enhver bruger har pligt til at ophænge det våde tøj i det til formålet mest      

                     hensigtsmæssige rum.

                     Man har rådighed over tørrerummet i 1 døgn. Tøj, der ikke er tørt skal flyttes fra stort til lille rum.

                     Efter brug skrues ned for varmen og vinduerne lukkes. Aht. til stuelejlighederne skal vinduerne i den kolde tid holdes lukkede fra

                     kl. 17.00- 07.00.

                     Brugerne bedes vise forståelse og smidighed for hinanden, så vasketurene kan afvikles gnidningsløst.

Rullestue      I rullestuerne er opstillet strygerulle med stryg- og presfunktion. Strygestuerne kan frit anvendes ved ledighed efter "først til mølle" 

                     princippet. Brugen af rullerne er gratis.

Tyveri          Tyveri af tøj, sæbe og evt. hjælpe- eller transporterings udstyr, er på eget ansvar.

Bestyrelsen

Blok II

_________________________________________________________________________________________________________

Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95

8920 Randers NV

Randers i august 1997/2008

                                                                       Regulativ om husdyrhold i Blok II

1. Det er tilladt at holde fugle, skildpadder, marsvin og hamstere som husdyr. På generalforsamlingen 2008 besluttedes det at afskaffe

    retten til at holde hund og kat. Allerede holdte dyr opnår dispensation, når disse ikke er til gene for ejendommen eller beboerne. 

    Ejeren skal fremlægge vaccinationsattest og forsikringspolice. 

2. Det er tilladt blinde at anskaffe en førerhund.

3. Der må ikke holdes angrebslystne dyrearter, slanger og andre former for krybdyr.

4. Udenfor lejlgheden skal hunden altid overalt i Skelvangskomplekset holdes i snor.

6. Katte må ikke løbe frit på trappegange.

7. Der findes hundeluftepladser, som skal benyttes. Efterladenskaber på gangstier, veje og P-pladser skal bortfiernes af den, der lufter hunden.

8. Hunde skal være forsynet med et skilt i halsbåndet, der angiver ejerens navn og adresse ( jfr. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26.06.1969).

    Hunde skal være ansvarsforsikrede jf. bekendtgørelse nr. 525 af 17. 10.1974).

9. Såfremt dyrene er til gene for ejendommen eller beboerne, vil dyret blive forlangt fjernet fra lejligheden.

    Normalt vil der dog blive givet een advarsel. I grove tilfælde vil dyret blive krævet øjeblikkeligt fjernet.

Bestyrelsen

Blok II