Generalforsamling

Generalforsamling

Bestyrelsens beretning

Fordelingen af nettorentefradraget

Referat

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Referat

 

Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95, 8920 Randers NV indkalder hermed til ordinær

generalforsamling Torsdag den 31.05 2018, kl. 19:00


Randers Cykelklub af 1910's lokaler, Langvangen 6, 8920 Randers NV


Dagsorden:


1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.

4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen 2010-2020*.

Godkendt 2010.

5. Forslag, jf. § 4. a) Bestyrelsen foreslår etablering af pantstiftende

vedtægter for 25.000 kr.

6. Forlæggelse af budget med ændret fællesudgifter til godkendelse.

7. Valg af formand. (Formand Uffe Andersson er ikke på valg i år)

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Erik Bilde og Jan Rygaard afgår -

begge modtager genvalg).

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen (Kent Jensen og Lars Rygaard afgår

- begge modtager genvalg).

10. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Kvist og Jensen A/S

statsautoriserede revisorer.

11. Eventuelt.

Bestyrelsens beretning for året 2017

Året 2017 forløb som planlagt. Altanrenoveringen sattes i gang medio september. Det var forudsat, at ombygningen skulle foretages som de to prototyper. Det viste sig dog allerede ved den første altan ved lejlighed 203, at hele træskelettet i brystværnet stort set var rådnet. Dette medførte, at vi måtte tænke helt nye tanker for skelettet, så der ikke kunne komme vand ind under metalpladerne/Ivar- plank beklædningen. Ligeledes blev vandafledningen ført frem til en enkelt dryptud.


Arbejdet var hindret og besværliggjort af dårligt vejr i hele byggeperioden. Men da der var aftalt fastpris, var det kun træskelettet og deraf afledte ændringer, prisen steg med.


Arbejdet er nu færdigt for første sektions vedkommende, og vi forventer at kunne se at varmeforbruget i værelserne bag altanen vil falde, og at vi også vil se en mindre besparelse i de 2-værelseslejligheder, som støder op til en altan.


Færdigmeldingen sidste år på ombygningen af vand- og varmeanlæg har også kunnet ses. Dette har bl.a. det store antal tilbagebetalinger og beløbsstørrelserne i afregningen vist.


Det er muligt, at der stadig er nogle, der siger, at de ikke kan se, at de har haft en fordel. Dertil må vi sige. ”Kom ned og fået password til Techems hjemmeside”. Så kan I på ”min egen side” gå ind og se hver eneste forbrugssted og størrelsen på forbruget. Desuden har vi stadig et større antal sure Smileys, der kan placeres på radiatoren, så man kan se om udledningstemperaturen er for høj. Man kan så se eller tænke over, om der er en grund til det eventuelt store forbrug, og derfra foretage de videre nødvendige foranstaltninger.


Arbejdet på sektion 2 vil i 2018 fortsætte sandsynligvis også fra medio september og frem til januar.

I årets løb har der været rensning af faldstammer for stort set det samme beløb som sidste år. Beløbet er på ca. 22.000 DKK. Det er et lidt højt beløb, og derfor skal jeg igen minde om, at man er påpasselig med ikke at hælde fedt og olie i køkkenvasken. Det er jo sådan, at ejendommen står for rensningen af køkkenfaldstammen, medens lejlighedens øvrige faldstammer står for ejerens egen regning.


Heller ikke i dette driftsår slap vi for nogle alvorlige elektriske uheld. På en eller anden måde var der igen løbet vand ned i kabelføringerne til lejlighederne, og det resulterede i alvorlige kortslutninger. Igen måtte vi have lynudrykning af Verdos elektrikere.


En ny undersøgelse af taget viste, at det er ved at eroderer. Årsagen skal findes i det våde vejr, vi har haft, og at vandet står i en ca. 4-5 mm vandsøjle, der af vinden presses gennem tagsamlingerne.


Men vandplagerne fortsatte. Igen fra udsugningsrørene. Vi har fået lavet synshuller, så vi løbende kan kontrollere vandstanden forårsaget af kondens, og om de forekommende uregelmæssigheder fortsætter. Det gjorde de, så nu har vi også isoleret rørene. Dette er foretaget i sektion 2, og det ser ud til, at det hjælper. En dyr foranstaltning ca. 100.000 DKK.


Taget blev igen repareret, og efter tømrerne, kan det sandsynligvis holde 3-5 år mere.


De med jævne mellemrum oplevede vandindtrængninger i 5 lejligheder, ser ud til at være standset. Der har været dyrt at lede efter disse utætheder, og vi må forberede os på, at den næste 10 års vedligeholdelsesplan skal indeholde en sikring af tag og facaderne.


Bestyrelsen arbejder så småt med fremlæggelsen af en ny vedligeholdelsesplan, som vi vil fremlægge sandsynligvis i efteråret. Vedligeholdelsesplanen skulle sådan set sættes i gang nu, men kan hovedsageligt af økonomiske årsager først påbegyndes i perioden 2020-2040.


Vi er dog allerede langt med leverandørerne og Sydbank, men før vi kan fremlægge noget, skal det hele gennemgås meget nøje sammen med revisor og bank og konsekvensberegnes før fremlæggelsen.


Som det tredje ben i renoveringsplanen indgår opsætning af elevatorer. Igen er det nødvendigt at sikre de, som bor her, men også deres familie og venners adgangsmuligheder. Endvidere må vi se på, at i nyt byggeri med 3 etager og derover skal være elevatorer. Samtidig er vi voldsomt trængte af nybyggeri og renoveringer i boligselskaberne. Et af kravene til os er derfor at fastholde et tilbud for købere og for den sags skyld også lejere, og sikre ejerne en rimelig pris ved salg.


Gør vi ingenting, kan vi ende i ghettobetegnelsen. Vi er dog langt fremme og har mange gode tilbud. Men vi skal tage initiativerne, så vi er på forkant med udviklingen.

Men alt dette og mere til, vil vi fremlægge til mødet i efteråret.


Helsted Anlæg har efterhånden fået styr på fællesarealerne. 2017 var ikke noget nemt år for medarbejderne, der hele tiden måtte holde vejrlig eller på anden måde blev forhindret i at udføre deres arbejde optimalt.

Igen i forbindelse med børnenes sommerferie inviterede bestyrelsen på pølser og sodavand og måske en øl til forældrene. Det er et vældigt hyggeligt arrangement, og kan godt betegnes som en succes. Det er derfor blevet bestemt, at vi igen i 2018 vil grille. I ejendommen er vi bosat 12 nationaliteter. Hverdagen går godt, og vi har heldigvis ingen uheldige sammenstød. Grillarrangementet er med til at bringe beboerne sammen uanset det, som kunne være forskelligheder.


Ingenting er bedre end at kende hinanden og at tale sammen.


I planerne for 2017 indgik en ombygning af storskraldspladsen. Dette bl.a. ved at sætte en væg op bag garage og skibscontaineren og en skydedør for, som indgangsparti. Imidlertid viste beregningerne, at det ville blive en dyr og dårlig løsning, for det vi ville få. Bestyrelsen valgte i stedet at bygge til garagen med 2 garager og elektrisk rulleport. Kommunen betegner pladsen som en ”Minimodtagestation”, og derfor er afhentningen gratis.

Selve opførelsen gik godt og planmæssigt udført af Garagelauget. Men det tekniske forhold udviklede sig, da vi bl. a. ikke kunne benytte de gamle 5-stifters nøgler. Vi valgte derfor at montere briklås. Hertil skulle bruges strøm, som vi måtte hente i kælderen i sektion 1. 7 gange måtte man forsøge sig med at skyde boret under asfalten. Vi er dog overbeviste om, at det var den rigtige løsning, vi valgte. Alle har mulighed for at få åbnet og lukket porten.

Vi har også noteret os, at beboerne gennemgående har forstået at følge anvisningerne. Desværre er der lige denne gang nogen, som ikke har forstået at sortere rigtigt.

Ved svære tilfælde kan vi på portloggen se, hvem synderen er, og vi vil så kontakte vedkommende om at få sit affald rigtigt placeret eller sende oprydningsregningen til rette vedkommende.

Forudsætningen er jo, at ved at man selv sorterer, får vi afhentet gratis. Og; - nej. ”Mor kommer ikke og rydder op”.


Til slut vil jeg gerne sende en tak for samarbejdet i det forløbne år til vore leverandører. En særlig tak til Bjarne Nygaard Pedersen, Revisor Kvist Jensen, til Kirsten Lauersen, Lou & Partner samt ikke mindst Rikke Hvass, ejendomsadministrationen for godt samarbejde. Også Ejendommens bankforbindelse i Sydbank ved Ruben Dørken, skal have tak for god vejledning og hjælp med opfølgning på budgetter, regnskab og oplæg til renoveringsplan 2020-2040.


Også ejendommens 2 ansatte John og Erik vil vi gerne takke for indsatsen. Det er jo dem, der tager slæbet, når andre dropper affaldet.


Tak til Michael Pedersen og personale, Helsted Anlæg Aps. for god indsats og godt samarbejde.

Fra formanden, skal der også lyde en tak til bestyrelsen for godt samarbejde og stor vilje til at gøre noget ekstra. Det er ikke få timer, I bidrager med. Så tak for stor hjælp i året der gik.


Men sidst og ikke mindst også tak til de beboere, som har forstået, at man ikke bare kan springe over hvor gærdet er lavest. Jeres interesse og engagement er med til at gøre tingene lettere for bestyrelsen.Fordeling af nettorenteudgifter for året 2017


Fordelingstal lejlighed        DKK til rubrik 44 

  65                                                       634

100                                                       976   

101                                                       986

133                                                    1.298     

134                                                    1.308

150                                                    1.464

Generalforsamling 2018


År 2018, den 31. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95 (Blok 2) i Randers Cykelklub af 1910’s lokaler, Langvangen 6, 8920 Randers NV.


Til stede var: Administrator Lou Advokatfirma ved Advokat Ernst Kjærgaard (ef-terfølgende kaldet EK), Statsautoriseret revisor Bjarne Nygaard, tillige med i alt 19 ejerlejlighedsejere med et samlet fordelingstal på 2.836/10.000. Heraf var 2.836/10.000 stemmeberettigede. En gav møde ved fuldmagt.


Indkaldelse var udsendt den 26. april 2018.


Dagsordenen i henhold til vedtægterne fremgik af indkaldelsen.


Ad 1: Valg af dirigent og referent.

Formanden, Uffe Andersson, bød velkommen og foreslog EK valgt som dirigent og referent.

EK valgtes enstemmigt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind-varslet og beslutningsdygtig.


Ad 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Formanden aflagde beretning. Han oplyste blandt andet, at afkalkning af vandsyste-met har medført besparelser i vandforbruget. Returløbet er nedkølet til 45 grader. Det omhandlede arbejde har kostet 151.000 kr. og er afsluttet ultimo 2017. Der er registreret et pænt fald i forbruget. Der er opnået de besparelser, som kan opnås.

Formanden opfordrede kraftigt medlemmerne til ikke at hælde olie/fedt i køkken-vasken, idet køkkenfaldstammerne skal renses af foreningen, i modsætning til toiletfaldstammer. Der blev konstateret 2 uheld med kortslutninger og vand indtrængen i 5 af lejlighederne. Det har været dyrt at få disse problemer udbedret. Helsted Anlæg ApS har udført et stort arbejde vedrørende bevoksningen tillige med etablering af støttemur. Formanden roste beboerne for at have været gode til at placere affaldet korrekt i containerne. Det er vigtigt at overholde hus-ordenen. Den 29/6 vil der blive afholdt et børnearrangement. Der bor 12 nationaliteter i ejendom-men, hvorfor arrangementet har stor social betydning.

Formanden afsluttede sin beretning med at udtrykke en tak for godt samarbejde til foreningens leverandører, herunder revisor, administrator, bankforbindelse, ansatte mm. Han takkede samtidig bestyrelsen for et godt samarbejde.


Efter en kort drøftelse blev beretningen enstemmig godkendt.


Ad 3: Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.

Revisor gennemgik årsrapporten for 2017. Rapporten er udarbejdet med blank revisionspåtegning. Resultatet udviser et underskud på 176.497 kr., hvilket beløb blev foreslået overført til næste års regnskab. Underskuddet skal blandt andet ses i lyset af afholdelse af årets vedligeholdelsesudgifter, jf. note 1 i årsrapporten. Revisor oplyste, at moloksystemet nu er afskrevet.


Efter en kort drøftelse blev årsrapporten enstemmigt godkendt.


Ad 4: Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen 2010-2020.

Formanden oplyste, at den vedtagne vedligeholdelsesplan følges. I forhold til planen resterer der maling af kælder og færdiggørelse af altaner. Sidstnævnte havde givet en del problemer, da der var trængt vand ind i brystværnet. Dette problem er nu løst. Sektion 2 vedrørende altaner forventes udført i 2018, mens sektion 3 forventes udført i 2019. I 2020 forventes facaden renoveret.


Efter en kort drøftelse blev formandens bemærkninger enstemmig godkendt.


Ad 5: Forslag jf. § 4. Bestyrelsen foreslår etablering af pantstiftende vedtægter for 25.000 kr.

Formanden og dirigenten tilkendegav, at forslaget skulle ses i lyset af beskyttel-se af ejerforeningen. Der har tidligere været forsøgt lyst pantstiftende vedtæg-ter.

Efter en drøftelse af forslaget var der på generalforsamlingen enighed om at gennemføre dette. Da der på den ordinære generalforsamling ikke var tilstrækkelige stemmer til gennemførelse, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsam-ling. I forbindelse indkaldelsen hertil vil der blive vedlagt fuldmagter.


Ad 6: Forelæggelse af budget til godkendelse

Revisor gennemgik budgettet for 2018. Budgettet udviser et overskud på 105.350 kr. Der er tale om uændrede fællesudgifter.

Formanden oplyste, at han har haft møde med banken og revisor vedrørende finansiering af den næste 10 års-plan, idet udskiftning af taget vil være nødvendigt indenfor en kort årrække. Banken havde ytret sig positiv overfor finansiering. Med henblik på at styrke økonomien foreslog formanden, at fællesudgifterne forhøjes med 80.000 kr. i 2018 og yderligere 80.000 kr. i 2019. Beløbene skal gå til at nedbringe den negative egenkapital. Dette punkt vil også indgå i den ekstraordinære generalforsamling.

Forespurgt herom vedrørende angivelse af 10.000 kr. til bortkørsel oplyste revisor, at han vil foreslå at lade det stå som en økonomisk buffer.


Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt.


Ad 7: Valg af formand

Uffe Andersson er først på valg i 2019


Ad 8: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Erik Bilde og Jan Rygaard var indstillet på genvalg. Begge blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af:

Uffe Andersson (formand) – valgt 2017

Erik Bilde – valgt 2018

Kirsten Stegger Nielsen – valgt 2017

Conni Jensen – valgt 2017

Jan Rygaard – valgt 2018


Ad 9:Valg af suppleanter til bestyrelsen

Kent Jensen og Lars Rygaard blev genvalgt.


Ad 10: Valg af revisor

Revisionsfirmaet Kvist og Jensen A/S Randers blev genvalgt.


Ad 11: Eventuelt

a. Formanden oplyste, at en samlet udgift til renovering af ejendommen in-deholdende blandt andet et nyt tag, facaderenovering, elevatorer mm. formentlig vil beløbe sig til i alt 11.000.000 kr. Det vil dog være muligt at opnå forskellige besparelser, blandt andet ved elevatorer og døre i op-gangene. Vedrørende taget oplystes, at der forventes anvendt stålplader, som vil kunne blive leveret direkte til ejerforeningen fra producen-ten. Foreningen vil fortsat tilstræbe at anvende lokale håndværkere. Der vil dog blive indhentet 3 tilbud på de omhandlede arbejder. Vedrørende vinduer oplystes, at man kan købe reservedele hertil ved bestyrelsen.


b. Der blev klaget over husdyr. Bestyrelsen præciserede, at husdyr ikke er tilladt i ejendommen. Husordenen skal overholdes.


c. Der blev foreslået, at træer ved garagerne mellem blok 2 og 3 beskæres. Der er tale om fællesarealer. Bestyrelsen følger op herpå.


d. EK redegjorde for Persondataforordningen, som hidrører EU, og som skal inkorporeres i Dansk Ret. Forordningen trådte i kraft den 25. maj 2018. Forordningen skal sikre, at personlige og personfølsomme oplysninger ik-ke bliver misbrugt. Dette er således ensbetydende med, at det er yderst begrænset, hvilke oplysninger ejerforeningen må ligge inde med.

Forordningen vil endvidere medføre ændringer i kommunikation mellem administra-tor og ejerforeningen, i hvilken forbindelse der skal indgås forskellige aftaler, herunder spørgsmålet om, hvem der er dataansvarlig. Administrator fremsender snarest en nærmere redegørelse for forordningens betydning for ejerforeningen.


Da der ikke var yderligere at bemærke, takkede dirigenten for en god og konstruktiv generalforsamling.


Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen med en tak til de fremmød-te. Generalforsamlingen blev herefter hævet.Dirigent: Formand:


__________________                                               ______________________

Advokat Ernst Kjærgaard                                  Formand Uffe Andersson

(Sign.)                                                                   (Sign.)

Dato 07. juni 2018

Vedr. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i E/F Skelvangsvej 79-95, Randers .

Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95, 8920 Randers NV indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 19.07 2018, kl. 19:00, på administrator v/Lou Advokatfirma's kontor,

Østergrave 4, 1. 8900 Randers C.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslår advokat Ernst Kjærgaard.

2. Vedtagelse af pantstiftende vedtægter for kr. 25.000.

3. Vedtagelse af forhøjelse af fællesudgifter i 2018 med 80.000 kr. og yderligere 80.000 i 2019 med

tilbagevirkende kraft til 1. januar 2018. Begge beløb opkræves efter fordelingstal.

3. Evt.

Endvidere vedlægges referat fra den ordinære generalforsamling 2018.

Med venlig hilsen

Ernst Kjærgaard

Advokat (H)

ek@lou.dk

19.07.2018


Ekstraordinær generalforsamling afholdt.

Bestyrelsens forslag enstemmigt vedtaget.

Referat udsendes senere.

09.08.2018


Ekstraordinær generalforsamling 2Ol8, referat


År 2018, den 19. juli, kl. 19.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95 (Blok 2) på administrator v/Lou Advokatfirma's kontor, Østergrave 4, 1., 8900 Randers C.


Til stede var: Administrator, Lou Advokatfirma ved advokat Ernst Kjærgaard (efterfølgende kaldet EK) samt 14 ejerlejlighedsejere med et samlet forde-lingstal på 1.818/10.000. Heraf var 1.818/10.000 stemmeberettigede. 7 gav møde ved fuldmagt.


Indkaldelse var udsendt den 7. juni 2018.


Dagsorden i henhold til vedtægterne fremgik af indkaldelsen.

Ad 1: Valg af dirigent og referent.

Formanden, Uffe Andersson, bød velkommen og foreslog EK valgt som dirigent

og referent.

EK valgtes enstemmigt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind-varslet og beslutningsdygtig.

EK indledte den ekstraordinære generalforsamling med at korrigere en angivelse i referatet fra den ordinære generalforsamling den 31. maj 2018. Vedrørende punkt 2 "bestyrelsens beretning for det senest forløbne år", idet første linje i andet afsnit rettelig skal lyde: "Formanden opfordrede kraftigt medlemmerne til ikke at hælde olie/fedt i køkkenvasken, idet køkkenfald-stammerne skal renses af foreningen. Faldstammer generelt er foreningens ved ligeholdelse".

Ad 2: Vedtagelse af pantstiftende vedtæqter for kr. 25.OOO.

Formanden redegjorde kort for forslaget, jf. blandt andet referatet fra den ordinære generalforsamling den 31. maj 2018.

Efter en kort drøftelse blev forslaget enstemmigt vedtaget, Administrator foranlediger tinglysningen gennemført.

Ad 3: Vedtagelse af forhøielse af fællesudoifter i 2O18 med 80.OOO kr. og

yderlioere 8O.OOO kr. i 2O19 med tilbagevirkende kraft til 01. januar 2018.

Begge beløb opkræves efter fordelingstal.

Formanden redegjorde kort for forslaget, idet han blandt andet henviste til referatet fra den o dinære generalforsamling den 31. maj 2018, punkt, 6. Samtidig korrigerede han forslaget således, at forhøjelsen sker med virkning fra den 1. september 2018.

Forslaget var herefter genstand for en kort drøftelse, I forbindelse hermed blev

det tilkendegivet, at omtalte forhøjelse som udgangspunkt skal ophøre L/9-

2O2O. Diverse vedligeholdelsesarbejder vil dog kunne medføre, at dette ikke bliver tilfældet.


Herefter blev forslaget enstemmigt vedtaget.


4. Eventuelt.

Forespurgt herom oplyste formanden, at forholdende omkring "det lille hus",

stadig er uafklaret. Foreningen vil egentlig gerne købe jorden, men der er ikke

mulighed for at opnå enighed blandt samtlige 7 foreninger.

Da der ikke var yderligere at bemærke, takkede dirigenten for en god og konstruktiv generalforsamling.

Formanden afsluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling med en tak til de fremmødte. Generalforsamlingen blev herefter hævet.


   Randers, d. 08.08. 2018

   Advokat Ernst Kjærgaard                       Uffe Andersson

   Dirigent, referent                                     Formand