Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan 2000

Energimærkning

Ejendommen er den 04.09.2009 godkendt for 5 år med karakteren B.

Planen skal bruges af ejendomsmæglerne og kan tages herfra. For ejerne ligger energimærket til gennemsyn på kontoret.

Den godkendte Vedligeholdelsespla 2010-2020

Vedligeholdelsesplan er udarbejdet for årene 2000-2010. Vedligeholdelsesplanen, som udløber i år, kan ses på kontoret.

Af projekter er:

Fugning af sydgavl              Udført 2000

Fugning af nordgavl            Udført 2001

Ståldøre kældre                  Udført 2001

Maling af altaner                 Udført 2001

Maling af opgange               Udført 2004

Udskiftning af udhæng        Udført 2006

maling af kældre                 Afventer

Dræn vestfacade                 Udført 2009

Vestfacade renoveret          Udført 2013

Altaner, beklædning            Udføres 2016-2020

                                        1. sektion 

og isolering udskiftes

Termostater alle radiatorer   Udskiftes inden 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oplæg til ny Vedligeholdelsesplan

Formanden er i øjeblikket i gang med at udarbejde forslag til bestyrelsen om oplæg til ny Vedligeholdelsesplan 2010, der skal gælde frem til 2020.

Når bestyrelsen har godkendt oplægget, vil der blive indkaldt til et møde i ejerforeningen, hvor vi vil fremlægge og gennemgå planen. Mødet vil finde sted

i slutningen af november 2009.

Herefter vil det vedtagne oplæg blive finjusteret og fremlagt til generalforsamlingens godkendelse i foråret 2010 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ejerforeningen Skelvangsvej 79-95

8920 Randers NV

Oplæg til ny vedligeholdelsesplan 

 2010 – 2020

Område

 Tag Udvendig

 Udsugning

Tag indvendig

 Trapper

 Kælder

 Facader

 Omgivelser

2000 – 2010

Vedligeholdelsesarbejde/udskiftning  

Tag indvendig består af:

Gavl

Spær

Isolering

Dæk

Gangbroer/mandehuler

Lys

Ovenlysvinduer

Gavl

Gavlene er repareret og malet i forbindelse med renoveringen i 1993. I 2007 er der udvendig blevet beklædt med letmetalplader

Spær

Spærene er i god og tør stand. Ved nedtagningen af udhænget blev der skåret af spærenderne. Spærender afkortet 2007Der forventes ikke angreb af råd.

Isolering

I 1998 er afsluttet udlægning af isolering over alle dæk (250mm). Der forventes ingen større udgifter i perioden på alm. vedligehold.

Dæk

Dækkene lider ikke af nogen bekendte fejl eller mangler. Der forventes ingen større udgifter i perioden på alm. vedligehold.

Gangbroer/mandehuller

Gang og mandehuller repareret i 1997

Lys

Der er indkøbt 3 kraftige håndlamper, der er placeret ved hvert mandehul.

Ovenlys/Vinduer

Vinduer og ovenlys udskiftet ved taggennemgangen i 2007. 

Tag udvendig består af: 

Tag

Udhæng

Tagrender

Gavle, sektionsskift

Tag

 

 

Taget er lagt med asbest eternitplader såkaldt K90. Taget er renoveret i 2007. Skruer og tætningsplader for skruehuller udskiftet.

Taget renset og vasket. Spærender afkortet, udhæng demonteret.

Taget er i perioden løbende blevet vedligeholdt og knækkede plader udskiftet.

Lift

Tagrender udskiftet 2007

 

Gavle og sektionsskift, træ udskiftet 2007. Letmetalplader opsat

 

Ejendommen har 3 udsugningsanlæg, et for hver sektion.

Anlæggene er opsat i 1989. I perioden er der skiftet 2 aksellejer. Anlægget er i 2008 renset og affedtet.

 

 

 

Trapperne kan opdeles i:

Trapper udført i terrazo

Balustre m. håndgreb

Forplader ved vinduer rempos og 3. etage

Lamper

Kontakter

Indgangsdøre til lejligheder

Fremtidig renholdelse

Trappevægge/loft

Trapper udført i terrazo

Der er ikke udført reparationer eller anden form for vedligeholdelse i perioden.I 2004 ved renoveringen blev der lagt ny venyl i remposerne.

Balustre m. håndgreb

Ved renovering af opgangene i 2004 blev alle dele nedtaget og renoveret og malet/lakeret. På nogle afsnit er opsat håndgreb af rundholt. Disse er sat op til hjælp for gangbesværede. Bestyrelsen har valgt, at de må blive siddende, som en service for øvrige beboere og gæster.

Forplader ved vinduer rempos og 3. etage

Pladerne malet i forb. m. renovering 2004

Lamper

Alle opgangslamper udskiftet med lamper med fastmonteret glimlampe og lavenergipærer

Kontakter

Alle kontakter udskiftet til vippekontakter med ledelys.

Indgangsdøre til lejligheder

Indgangsdørene er noget ramponerede. Tætningsliste er gennemgående nedslidte.

brevsprækkeplade i mange tilfælde knækket af.

Trappevægge/loft

Ejendommens 9 trapper er malet i 2004.

trapperne her et rimelig pænt udseende. I nogle tilfælde er der udøver lettere hærværk samt spor efter flytninger.

Fremtidig renholdelse

Trapperne har i perioder været renholdt af fremmed entreprenør. Fra 2005 har ejerforeningen ansat en fast mand til renholdelsen. 

Kælder kan opdeles i:

Gangarealer

Cykelrum, Barnevognsrum

Pulterrum

Vaskerier

Tørrerum

Rullestuer

Kontor, Depotrum og Varmerum

Cykel/barnevognsrum

Toiletter

Belysning

Vinduer

Gangarealer

Adgangen til kældrene udgøres af 7 ståldøre fra det fri isat 2001 og 9 trædøre fra ejendommens byggeri.

Cykelrum, Barnevognsrum

Adgangen til cykelrum og barnevognsrum sker ad trædøre med ventilationsriste.

Pulterrum

Til hver lejlighed hører der et pulterrum. af disse findes der 15, der ef monteret med ståldøre fra 2001. I rummene er der med varierende antal opdelt i mindre træopdelte lejlighedsrum. Rummene er aflåste, og der er ikke normalt adgang for andre end ejerne. 

Vaskerier

Der er 3 vaskerier i kælderen. I 1999 blev de gamle maskiner udskiftet med 3 vaskemaskiner og 2 tørretumblere. Maskinerne anskaffedes på liecingbasis fra Miele. I 2006 overtog vi selv maskinerne, medens Miele fortsatte med vedligeholdelsen. Maskinerne er elektronisk overvåget. Ved fejl kommer reparatøren selv. Vi skal dog selv påse, at maskinerne virker, da der i enkelte tilfælde kan forkomme ikke registrerede fejl. 

Vaskerierne er reduceret fra 3 til 1  placeret i midten, sektion 2.

De øvrige to vaskerier anvendes til depotrum og vask af opgangsmåtter.

Vaskeriet er malet i 2003.

Tørrerum

I hver sektion er der et antal tørrestuer og mindre tørrerum. Alle tørrerum er forsynet med kyllingetråd for at hindre tyverier.

Rullestuer

Rullerne er fra ejendommens opførelse.

Rummene er malet i 2001, vinyl skiftet i 2003.

Kontor, Depotrum og Varmerum

Kontor 

Kontoret er malet i 2008. Gulvtæppe pålagt 2008. Inventer anskaffet 2004. PC indkøbt 2004. Øvrigt inventar er overtaget brugt.

Depotrum

Der er 3 depotrum og 1 depotrum i forbindelse med affaldsrummet.

Affaldrum og dettes depotrum er malet i 2007.

Varmerum

Kedlen renset og monteret nye anoder i 2007.

Cykel/barnevognsrum

Der findes åbne cykelrum og lukkede barnevognsrum.

Toiletter

Der er 3 toiletter i kældern 1 for hver sektion. Sanitetet består af ældre højtskyllende toiletter og ældre håndvaske. 

Faldstammer

Almindelig vedligeholdelse. Der foretages rensning af ca. 6 faldstammer om året.

Der er begyndt at vise sig flere brune pletter i støbejernsrørene. disse er forsøgt lappet med spændebånd. 

Belysning

Belysningen består af ældre og nyere armatur. Der anvendes energisparepærer og lysstofrør.

Vinduer

Alle vinduer i kælderen er isat i forbindelse med den store renovering i 1993. 2 vinduer i sektion 1 østfacade, syd er skiftet i forbindelse med hærværk i 2001. 

Facader kan opdeles i:

Sokkel

Kælderskakter

Facader

Indgangsdøre

Vinduer

Altaner

Sokkel

Soklen består af den kasse kælderen udgør. Den synlige udvendige del står intakt bortset fra sætningsrevner. Enkelte blev reparerede i forbindelse med den store renovering i 1993.

Kælderskakter

Indgang til kælder består af 4 skakter:

Syd, 1 trappe Trappe og rækværk i god stand.

Sektionsadskillelse 1/2 - 1 trappe. Trappe og rækværk i rimelig god stand.

Sektionsadskillelse 2/3 - 1 trappe.

Trappe og rækværk i rimelig god stand.

Nord, 1 trappe. Gulvet flere steder gennembrudt af huller, Træværk i god stand.

Lift beregnet til skrald monteret ved rækværk. Liften efterses efter det lovpligtige regelsæt af Otis.

Facader

Facaderne blov skiftet til røde og grå lamierede letmetalplader ved den store renovering i 1993. Pladerne er skruede på og kan nemt udtages ved syn eller reparationer.

Mellem lejlighed og stålplade er der forskellig form for isolering. Hovedsageligt: gipsplade, flamingo, rockwool afsluttende med en 15 mm komprimeret glasuldsplade. mellem isolering og stålplade er der plastic.

I lejlighederne kan der forekomme trækgener, som regel under vinduet.

Solbænke repareret i 1993 og senest ved maling efter udskiftning af udhæng i 2006/07.

Indgangsdøre

Indgangsdøre består af:

9 opgangspartier i glas og hvid plastic og 7 ståldøre til kælder. Belysningen er skotlamper med energisparepærer. Alt er monteret i 2001.

Vinduer

Vinduerne er fabrikat Rationel Vinduer i hvid plastic åbne/vippe/kip med kümmerling lukning. der er i perioden skiftet et antal ruder i forb. med hærværk.

På anmodning efterses Vinduerne årligt i oktober af Vinduesmestrene, Holstebro. 

Altaner

Altaner består af brystværn bygget på en træramme isoleret med 100 mm rock-wool. beklædningen er yders en grå letmetalplade og inders en 10 mm krydsfinerplade. Der er på nogle altaner set begyndende tegn af råd i bunden af pladerne. 1 udskiftet 2009.

Altanerne er malet gulv, væg, loft i 2001.

Omgivelser består af:

Græsplæner

Bede ved facade

Småcontainerpladser

Legeplads

Postkasser

Lamper

Brandvej

Græsplæner

Græsplæner vedligeholdes i perioden april - oktober. Umiddelbart ikke grund til omlægninger.

Bede ved facade

På østsiden er der 8 bede ved facade. Beplantningen har i stor grad taget skade af tidligere tides hunde visitter. I foråret er der mange løgplanter, men efter disses afblomstring står bedene jævnt kedelige.

Ved brandvejen er der plantet Snebuske. Disse har en god og kraftig vækst.

På vestsiden er der langs hele facaden plantet lave buskeog i sektionsskiftene er der lidt højere vækster af forskellig art.

2009 er der nedlagt drænca. 1,5-2,0 m fra facaden i hele blokkens længde. I den forbindelse er der nyplantet i det opgravede område.

Der er 4 siddepladser:

Syd, Rosenhaven, Den røde plads og Nord

Syd er flisebelagt og ligger i forlængelse af hundetoilet og stort bed består af bænk med bord og lille mur. Anlæget virker nedslidt.

Rosenhaven er flisebelagt og har 2 bænke med bord. Der er en Tuja hæk og et anlæg med roser, der overskygges af en stor Troldehassel. Ved kækken på plænen mellem de to anlæg står en brøndring beregnet til grill. Anlægget virker overbevokset.

Den røde plads er stenbelagt og har 3 bænke med bord. Pladsen er omgivet med Tuja hække og består af 4 mindre bede med beplantning af syrener og rhonondendron og varierende arter af buske. På pladsen er anbragt et betonrør beregnet til grill. Anlægget virker uholdt.

Nord. ligger i forlængelse af hundetoilet og et mindre bed. Anlægget er flisebelagt og har 1 bænk og bord. Beplantningen er lav, men en lav mur ser ud som om den er ved at vælte. Anlægget trænger til en opgradering.

Småcontainerpladser

Ved Syd og Nord er der en container-plads, hvor der er opstillet avis- og glascontainere. Pladserne er flisebelagte og virker umiddelbart up tu date.

I Syd er der et bed, der adskiller pladsen fra gangstien. Beplantningen er tilpads.

På gavlen er der monteret et belyst opgangsskilt 2008.

I Nord er der et bed, der adskiller pladsen fra gangstien. der er taget noget af beddet i forbindelse med en forbedret gangvej for renovationsfolkene. Samtidig er der sat en mur op, som avis-og glascontainerne står op af.

På gavlen af blokken er monteret et indkapslet lysstofrør 2007 beregnet for vicevært og renovationsfolk. Der er opsat belyst opgangsskilt 2008. Pladsen er udset som evt. overdækket åben indhegnet aflåst knallert-motorcykelskur. Arbejdet udskudt på grund af økonomiske dispositioner. 

Legeplads

Legepladserne udgøres af i:

Syd, 1 græsplæne.

Midt, en børnelegeplads belagt med faldsand og monteret med legehus, 2004, og en gynge med 2 gynger og et spindelvæv og en legeborg. Legepladsen er en sponceret legeplads mærket Indu og opsat i 2008/09. Legepladsen er børnesikret og under offentligt tilsyn.

Nord, er delt i et afsnit med strandsand og et afsnit, hvor der har været et petanq anlæg. sandet er her hårdere,men kan bruges til kuglespil.

Postkasser

Postkasser er opsat 2009.

Lamper

Ejendommens lamper består af: medejerskab af de på gangstien i syd 2001 og nord 2009 opsatte Albertslundlamper. Ved indkørslerne til brandvejen står et institutionsskilt med lysstofrør opsat 2004. I buskene, der adskiller legeplads og græsplæne står 9 lamper model kineserhat. Lamperne er fra byggeriets ibrugtagen i 1981. Ledningerne begynder at vise tegn på krakkelering. Udskiftning må påregnes.

Brandvej

Brandvejen er asfalteret senest i 2007.

 2010 - 2020

 Vedligeholdelsesarbejde/udskiftning

Tag

Løbende vedligeholdelse. Årligt tilbagevendende eftersyn. Udskiftning af defekte plader.

Rensning af tagrender 2015.

Løbende vedligeholdelse af gavle og sektionsskift.

Gavl

Almindelig vedligeholdelse

Spær

Almindelig vedlligeholdelse

Isolering

Termisk fotografering

Afventer termiske fotografering

Dæk

Almindelig vedligeholdelse

Gangbroer/mandehuller

Almindelig vedligeholdelse, evt. øændringer ved øget isolering

Lys

Evt. udskiftning af 1 lampe

Ovenlys/vinduer 

Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse. I værste fald udskiftning ved afbrænding af motor. 

Trapper udført i terrazo

Almindelig løbende vedligeholdelse

Balustre m. håndgreb

Almindelig løbende vedligeholdelse.

Når trapperne males, skal Balustre og håndgreb også males

Forplader ved vinduer rempos og 3. etage

Almindelig løbende vedligeholdelse. Når trapperne males, skal Balustre og håndgreb også males

Lamper

Almindelig løbende vedligeholdelse

Kontakter

Kontakter efterses. defekte udskiftes. Arbejdet foretages som "ved lejligheds" opgave.

Indgangsdøre til lejligheder

Almindelig løbende vedligeholdelse. Dørene udskiftes i forbindelse med montering af elektroniske låse.

Dørlåsene indgår som trin 2 i overgangen til elektroniske dørlåse.

Trappevægge/loft

Almindelig løbende vedligeholdelse.

Trapperne males senest i 2019

Fremtidig renholdelse

Forventes videreført i ejerforeningens regi

Gangarealer

Almindelig løbende vedligeholdelse. skal males i perioden

Cykelrum, Barnevognsrum

Almindelig løbende vedligeholdelse. skal males i perioden

Pulterrum

Almindelig løbende vedligeholdelse. skal males i perioden. Det foreslås, at den enkelte ejer får udleveret maling til eget pulterrum

Vaskerier

Aftale med Miele forventes forlænget.

Tørrerum

Almindelig vedligeholdelse

Tørrerum males i forb. med maling af kældre.

Rullestuer

Almindelig vedligeholdelse

Der installeres en strygerulle med større bredde.

Kontor, Depotrum og Varmerum

Kontor

Almindelig vedligeholdelse

Depotrum

Almindelig vedligeholdelse

Depotrum males i forb. med maling af kældre.

Når Beboerforeningen nedlægges forventes Ejerforeningen at overtage deres depotrum

Varmerum

Almindelig vedligeholdelse

Varmerum males i forb. med maling af kældre.

* Bem Energiplan

Cykel/Barnevognsrum

Almindelig vedligeholdelse

Varmerum males i forb. med maling af kældre.

Toiletter

Almindelig vedligeholdelse

Toiletter males i forb. med maling af kældre.

Faldstammer

Almindelig vedligeholdelse. Dermå påregnes udskiftning af op til 5 køkkenfaldstammer i perioden. Omfang ukendt pga. skjulte rør.

Belysning

Der opsættes nye lamper i forbindelse med maling af kældrene. Valget vil muligvis falde på punktpærer. Tændkontakter udskiftes til kontakter med ledelys.

Vinduer

Almindeligt løbende aftersyn. ved udskiftning af ruder foreslås udskiftning til energiruder/3lags

Sokkel

Almindelig vedligeholdelse. Der forventes ikke større reparationer på soklerne.

Kælderskakter

Almindelig vedligeholdelse. Træværk males ved maling af facader.

 Lift

Liften efterses årligt. Liften forventes at holde i driftsperioden.

Facader

Isolering

Facaderne fotograferes termisk i november/

december 2009. Der afholdes efterfølgende møde med virksomheden vedr. isolerings-arbejder. Eftersolering vil blive fastlagt ud fra de viste resultater.

* * Bem Energiplan

Tilbud indhentes.

Ca. 2016/17 reparation af solbænke og ma-ling af facader.

Tilbud indhentes

Indgangsdøre

Almindelig vedligeholdelse. Dørlås installeres som trin 3 i overgangen til elektroniske dørlåse.

Vinduer

Rammerne forventes at hlde i driftsperioden. Almindelig daglig vedligeholdelse. Ved udkiftning af vinduer skiftes til 3-lags lavenergiglas.

Altaner

Almindellig daglig vedligeholdelse. Der må forventes udskiftninger af den indvendige plade p.g.a. råd.

Altanerne males i forb. m. maling af facade.

Nedstyrtningsskakter

Ved viceværtens timemæssige nedtrapning af timer eller ophør, eller ved fordelagtigt tilbud overgang til Molock-løsning. 

Græsplæner

Umiddelbart kan der ikke ændres ved græsplænernes beliggenhed. Der kan dog godt ændres vedde kanter og arealer, som administreres af ejerforeningen.

Bede ved facade

På Østsiden

Bestyrelsen foreslår oprensning af kummer, ilægning af filt dække af skærver. Beplantningen sker i et antal store lerpotter.

Tilbud indhentes 

Ved brandvejen

Buskene bibeholdes

På vestsiden

Der lægges en flise langs vestfacaden, som anvendes som køreflise for plæneklipperen. Græsset vokser ind til facade. der anlægges 3 større blomsterovaler ud for hver midterlejlighed i de 3 sektioner.

Tilbud indhentes.

Der er 4 siddepladser:

Syd, Rosenhaven, Den røde plads og Nord 

For de 4 siddepladser indhentes tilbud fra Torben Jensen vedr. renovering af pladserne. Der indkøbes nye bænke/stole og borde til pladserne.der etableres grillpladser, men med grill til udlån.

Småcontainerpladser

Der udviddes med knallert/MC parkeringsskur. For pladserne i øvrigt foretages daglig vedligeholdelse.

Legeplads

Legepladsen overtages af ejendommen i 2016.Det forsøges at videreføre den eksterne vedligeholdelse.

Midt

Der udskiftes strandsand 3-4 gange i driftsperioden. Udgiften tages som driftsudgift.

Postkasser

Almindelig daglig vedligeholdelse. Postkasserne er forsikrede

Lamper

Almindelig daglig vedligeholdelse. Ved større elektriske slidskader skiftes lamperne ud til Albertslundlampen.

 Energiplanen anfører 16 forbedringsforslag, som ikke nødvendigvis medfører øjeblikke-lige økonomiske fordele.

De 16 punkter kan sammenfattes i:

1. *

Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg.

2.*

Efterisolering af varmefordelingsrør

3.*

Efterisolering af brugsvandrør og cirkulationsledning.

4. * *

Udskiftning af termoruder til energiruder

5.* *

Efterisolering af lette ydervægge

6.* *

Efterisolering af massive ydervægge

7. * *

Efterisolering af indervægge

*    Løsning diskuteres med VVS

* * Løsning diskuteres med ter-       misk konsulent

 Energiplan 2009 - Ejendommen

Hvert 6/7 år udarbejdes der en Energiplan for ejendommen. Planen er afleveret 09.2009. Næste plan forventes 2014/15.

Planen har placeret ejendommen i Energimærke karakteren B.

Energikonsulenten Finn Nørgaard fra Ingeniørfirmaet Søren Sørensen A/S Skriver:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus.

Energiplan 2009 er fremlagt til gennemsyn på kontoret og er tilgængelig i åbningstiden, mandage i lige uger.

 Energiplan 2009- Den enkelte lejllighed

For den enkelte lejlighed anviser energikon-sulenten følgende:

Hvidevarer

Ved udskiftning af hvidevarer bør vælges hvidevarer med energimærket A, A+ eller A++, hvor A++ er mærket for de apparater, der bruger mindst el.

Se : www.hvidevarerpriser.dk

Toiletter

Ved udskiftning af toilet, anbefales det at vælge toiletter med lav skyl eller kombinationsskyl.

Armaturer

Ved eventuel udskiftning af armatur i lejlighederne bør vælges:

Håndvask

Til håndvask i badeværelset, armatur med en maximal vandgennemstrømning på 6 l/min.

Bruser

Til brusearmatur, vandbesparende termostatblandingsbatteri med en maximal vandgennemstrømning på 12 l/min.

Køkkenvask

Til køkkenvask, vandbesparende armatur med en maximal vandgennemstrømning på 12 l/min.

De enkelte lejligheders gennemsnitlige årlige energiudgift

Energiudgifterne i den enkelte lejlighed er afhængig af bygningens samlede energiudgif-ter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbe-boers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, f. eks. i varmecentralen.

Lejlighedsstørrelse

  m2 

Energiudgift

98

98

7.900

88

88

7.100

87

87

7.000

67

67

5.400

45

45

3.700

Vedligeholdelse 2010-2020

Oversigt over foreslåede renoveringsopgaver

 Udskiftning af indgangsdøre

 Dørlåssystem

 Udvendig renovering af sandkasser

 Efterisolering

 Maling af kældre

* Maling og renovering af facader

* Maling af opgange

 I alt

Prioitet

1

1

2

1

2

3

3

        725.000,00

        725.000,00

          50.000,00

        150.000,00

          70.000,00

        140.000,00

        120.000,00

  1.980.000

* Kan i økonomisk henseende - teknisk godt skydes til først i næste 10 årsplan

Prioritet 1 igangsættes straks

Prioritet 2 iværksættes når der er midler.

Prioritet 3 iværksættes sidst i Vedligeholdelsesplanen eller anvendes som buffer for at sikre økonomien.

 


Udenfor prioritet

Overgang til Molock 150.000 Kr.

Bemyndigelse til Vedligeholdelsesplan 2010 - 2020

iværksættelse blev vedtaget på generalforsamlin-gen den 06.04.2010 med alle stemmer. 

 Pris.

Hvor intet er angivet er der tale om driftsudgifter og beløbet vil i budgettet indgå under "Udvendig vedligeholdelse"